Betfair International plc 2019-06-26 - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga

Beslut

Betfair International plc - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga 2019-06-26.pdf

Överklagat

Betfair International plc har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2020-04-01

Förvaltningsrätten avslog överklagandet – Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt förbudet mot att tillhanda vadhållning på evenemang där övervägande delen av deltagarna är under 18 år. Spelinspektionen har därför haft skäl att besluta om varning och sanktionsavgift.

Överklagat

Betfair International plc har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2021-06-23

Kammarrätten bifaller överklagandet på så sätt sanktionsavgiften bestäms till 4,5 miljoner kronor Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt.

Betfair International plc - Dom KR 1398-20.pdf

Överklagat

Betfair International plc har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut 2022-07-06

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att inte bevilja prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.