TSG Interactive PLC 2019-06-26 - varning och sanktionsavgift, vadhållning på matcher med minderåriga spelare

Beslut

TSG Interactive PLC - varning och sanktionsavgift, vadhållning på matcher med minderåriga spelare 2019-06-26.pdf

Överklagat

TSG Interactive PLC har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2020-04-01

Förvaltningsrätten avslog överklagandet - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt förbudet mot att erbjuda vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga, varför Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift.

Överklagat

TSG Interactive PLC har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2021-06-24

Kammarrätten avslår överklagandet. Domstolen instämmer i underinstansernas bedömningar att varning är en tillräckligt ingripande åtgärd. Kammarrätten finner inte heller skäl att ifrågasätta den fastställda sanktionsavgiften om 10 miljoner kronor.

TSG Interactive PLC - Dom KR 1418-20.pdf

Överklagat

TSG Interactive PLC har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut 2022-07-11

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att inte bevilja prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.