I Sverige gäller offentlighetsprincipen

Handlingar som skickas till en svensk myndighet blir allmänna och offentliga, om det inte finns uppgifter som omfattas av sekretess. Se nedan angående konfidentiella uppgifter.

Tolkning av bestämmelser, förhandsbesked

Spelinspektionen ger inte några förhandsbesked. Det är upp till licenshavaren att tolka och följa bestämmelserna utifrån lag, förordning och förarbeten.


Detta är en enda lång sida med olika sektioner, länkar går till olika sektioner på sidan.

Allmänna frågor om licensansökan

 1. När kan jag ansöka om licens för att erbjuda spel?
 2. Är det möjligt att ansöka om licens eller tillstånd på annat språk än svenska?
 3. Vad innebär kravet på vidimering?
 4. Hur gamla får handlingarna som ska bifogas ansökan vara?
 5. Vem ska ansöka om tillstånd? Vad gäller om jag vill lägga ut driften av delar eller hela verksamheten på en uppdragstagare?
 6. Vad gäller angående tekniska krav och ackreditering?
 7. Vad omfattar spelsystemet och var ska den vara placerat?
 8. Kan man ansöka om flera spelsidor på samma licens?
 9. Vad ska spelkonceptbeskrivningen innehålla?
 10. Finns det sådana avtal med andra länder som avses i 16 kap. 2 § spellagen?
 11. Vilka omfattas av prövningen enligt 4 kap. 3 § spellagen?
 12. Vad gäller om personer som ska prövas är bosatta i ett annat land än Sverige?
 13. Krav på representant i Sverige för licenshavare utanför EES.
 14. Vårt företag vill erbjuda flera olika typer av spel, kan vi kombinera dem i en licens?
 15. Kan en sökande lämna konfidentiell information i ansökningsmaterialet, till exempel affärshemligheter?
 16. Vad avses med internationellt samarbete?
 17. Kan man som spelleverantör söka B2B licens i Sverige?
 18. Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?
 19. Kommer endast ett begränsat antal licenser att utfärdas i Sverige?
 20. Är det möjligt att få en licens automatiskt om jag redan har en spellicens utfärdad av ett annat EU/EES-land?

Svar på allmänna frågor om licensansökan

 


Frågor om licensavgifter

 1. Vilka avgifter ska betalas för en licens?
 2. Hur betalas ansökningsavgifter?
 3. När ska ansökningsavgiften betalas?
 4. Kommer avgiften att återbetalas om ansökan avslås?
 5. Vad händer om sökanden återkallar ansökan?
 6. Vad händer om jag betalar för lite i ansökningsavgift?

Svar om licensavgifter

 


Frågor om när du fått licens

 1. Kommer jag att behöva betala några ytterligare avgifter efter att jag fått min licens?
 2. Vad kostar det att registrera ett spelombud?
 3. Skatt på spel
 4. Spelinspektionens logotyp ska vara väl synlig och länka till myndighetens webbplats.
 5. Vid marknadsföring används licensnummer. Vilket nummer används för svensk licens?

Svar om när du fått licens

 


Frågor om registrering av spelare

 1. Vilka kunder ska registreras av licenshavaren?
 2. Om registrering av spelare vid onlinespel.
 3. Vilka uppgifter ska uppges vid registreringen och hur kan spelarens identitet verifieras?
 4. Behöver jag registrera mina befintliga kunder på nytt när spellagen träder ikraft den 1 januari 2019?

Svar om registrering av spelare

 


Frågor om spelansvar

 1. Vilka åldersgränser finns det för de olika spelformerna?
 2. Vad innebär licenshavarens omsorgsplikt?
 3. Informationsskyldighet.
 4. Förbud mot vilseledande spel.
 5. Bonus.
 6. Logotyper för spelansvar
 7. Självtest.
 8. Nationellt självavstängningssystem.
 9. Licenshavarnas skyldigheter gällande självavstängningssystemet.
 10. Avstängning hos licenshavaren.
 11. Förlustgräns för vissa värdeautomater.
 12. Förbud mot att ge kredit.

Svar om spelansvar

 


 

Svar om betalningsblockering

 


Frågor om spelkonton

 1. Vad är ett spelkonto?
 2. Licenshavarens hantering av spelarnas pengar.
 3. Är det möjligt att överföra pengar, spelpolletter eller liknande mellan spelarkonton?
 4. Finns det krav på vilka betalningsförmedlare som får användas?
 5. Ska en spelares identitet verifieras varje gång en spelare loggar in på sitt spelkonto?
 6. När kan en spelare få ett tillfälligt konto?
 7. Vad händer när ett spelkonto avslutas?
 8. Vad gäller för insättningsgränser och begränsning av inloggningstid?
 9. Vad omfattas av förlust?

Svar om spelkonton

 


 

Måste licenshavaren ha sin webbplats registrerad under toppdomänen ”.se”?

 


SVAR PÅ FRÅGOR

Licensansökan

1. När kan jag ansöka om licens för att erbjuda spel?

Du kan ansöka om licens för spel som ska bedrivas efter 1 januari 2019.

2. Är det möjligt att ansöka om licens eller tillstånd på annat språk än svenska?

Efterfrågad dokumentation och de delar av dokumentationen som berör ansökan ska vara på svenska eller översatta till svenska. Det gäller dock endast dokument som ska bifogas ansökan enligt krav i författning och ansökningsblanketter. I de fall en handling innehåller mer information än motsvarande svenska handling behöver dessa delar inte översättas. Översättningen behöver inte vara gjord av auktoriserad översättare eller intygas men det är du som ansöker som ansvarar för att den är korrekt.

Spelinsektionen kan inte i förväg tala om vilka delar av en specifik handling som behöver översättas. Om sökanden inte har översatt alla de delar som Spelinsektionen senare behöver vid sin prövning behöver detta kompletteras.

3. Vad innebär kravet på vidimering?

Vissa handlingar ska ges in som vidimerad kopia. Med detta menas att en annan person än sökanden ska intyga att handlingen överensstämmer med originalet. Detta ska göras genom en underskrift och med namnförtydligande, datum och telefonnummer till den som vidimerar.

4. Hur gamla får handlingarna som ska bifogas ansökan vara?

Ett stort antal handlingar ska bifogas ansökan. I vissa fall rör det sig om handlingar som har ett givet datum, t ex en dom eller myndighetsbeslut. I andra fall rör det sig om utdrag från olika myndighetsregister och liknande. Den typen av handlingar ska vara aktuella och får som utgångspunkt inte vara äldre än 6 månader vid ansökningstillfället.

5. Vem ska ansöka om tillstånd? Vad gäller om jag vill lägga ut driften av delar eller hela verksamheten på en uppdragstagare?

Det är den som ska tillhandahålla spel som ska ansöka om licens. Spelutvecklare/leverantör och andra underleverantörer till licenshavare behöver alltså inte ha licens. Spelombud behöver inte heller ha licens för att tillhandahålla spel för en licenshavares räkning.
Licenshavaren kan i sin tur uppdra åt någon annan att utföra arbete eller operativa funktioner i licenshavarens verksamhet. Dock endast under förutsättning att licenshavaren ansvarar för

 1. den anförtrodda verksamheten mot spelaren,
 2. att verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säkerhetsmässigt betryggande former, och
 3. att uppdraget inte försämrar Spelinspektionens möjligheter att övervaka att licenshavaren följer de regler som gäller för verksamheten.

Licenshavaren är fortsatt ansvarig för att verksamheten bedrivs enligt kraven i lagen och kan alltså inte frånhända sig ansvaret genom att anlita t.ex. ett servicebolag som sköter driften av en spelverksamhet. På sidan 316 i regeringens propositionen prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad finns mer information

6. Vad gäller angående tekniska krav och ackreditering?

En licenshavares spelsystem, affärssystem, rutiner, dragningsutrustning och fysiska lotter ska bedömas av ett organ som ackrediterats för uppgiften.

Den som ansöker om licens ansvarar för att utrustning och liknande enligt 16 kap. 1 § spellagen uppfyller motsvarande krav såsom anges i 16 kap. 3 § spellagen.

Det är kraven i spellagen, spelförordningen och Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet (LIFS 2018: 8) som ska vara uppfyllda.

Den som vill bli ackrediterad ska vända sig till Swedac eller motsvarande organisation i det land där den som vill bli ackrediterad är verksam. Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och samordnar den svenska marknadskontrollen.

7. Vad omfattar spelsystemet och var ska den vara placerat?

Av 16 kap. 2 § spellagen (2018:1138) framgår att licenshavarens spelsystem ska vara placerat i Sverige. Av 2 kap. 3 § 17 spellagen framgår vad som avses med spelsystem. I Bilaga C, spelkonceptbeskrivningen ska det anges var spelsystemet finns placerat. Myndigheten får meddela undantag från det kravet under vissa förutsättningar som står angivet i nämnda paragraf. Det är sökanden själv som måste begära det undantaget. Det görs i samband med ansökan om licens hos Spelinsektionen. 

Den som ansöker om licens och även ansökt om ett sådant undantag som avses i 16 kap. 2 § andra stycket spellagen behöver ange att en sådan möjlighet finns någonstans i Sverige. Lösningen behöver inte beskrivas i detalj, en kort övergripande redogörelse för hur detta kommer att vara möjligt, räcker. Spelinsektionen önskar inte åtkomst till hela spelsystemet 24 timmar om dygnet, åtkomsten sker på begäran av Spelinsektionen.

8. Kan man ansöka om flera spelsidor på samma licens?

Av 3 kap. spellagen (2018:1138) framgår under vilka förutsättningar en licens krävs. Av 4 kap. 1–3 §§ spellagen framgår under vilka förutsättningar en licens får beviljas.

Den som ansöker om licens ska ange i licensansökan under bilaga C om spel kommer att tillhandahållas på flera webbplatser samt vilka webbplatser som är aktuella.

9. Vad ska spelkonceptbeskrivningen innehålla?

Av Lotteriinspektionens föreskrifter om ansökan om licens (LIFS 2018:1) framgår vilken dokumentation som ska bifogas ansökan. Mer information finns i bilaga C till ansökningsblanketten och dess vägledning vad en spelkonceptbeskrivning ska innehålla. Beskrivningen av de spel som erbjuds måste således vara så utförlig att myndigheten kan dra slutsatsen om spelen ryms inom licensen och inte är någon annan spelform. Vad som anges där kan förtydligas med följande exempel.

Datorsimulerat automatspel

Sökanden ska ange namnet på de spel man ansöker om licens för. Om samma spelregler gäller för olika spel, som endast har olika grafisk utformning, räcker det med att lämna en beskrivning och ange för vilka spel beskrivningen är tillämplig.

Kasinospel online

Sökanden ska ange namnet på de spel man ansöker om licens för. Enligt 3 § i Lotteriinspektionens föreskrifter om och allmänna råd (LIFS 2018:5) om kommersiellt onlinespel och vadhållning kan licens endast ges till roulett, baccarat, punto banco, blackjack, poker och tärningsspel. Beskrivningen av de spel som erbjuds måste således vara så utförlig att myndigheten kan dra slutsatsen att det är fråga om dessa spel och inte någon annan spelform.

Vadhållning

Sökanden ska ange vilken typ av vadhållning som ska omfattas av licensen. Av 8 kap. 2-3 §§ spellagen framgår att licens inte får ges till viss vadhållning. Beskrivningen av den vadhållning som erbjuds måste således vara så utförlig att myndigheten i licensbeslutet kan ange vilken vadhållning som licensen omfattar.

10. Finns det sådana avtal med andra länder som avses i 16 kap. 2 § spellagen?

Enligt 16 kap. 2 § ska licenshavarens spelsystem vara placerat i Sverige. Spelmyndigheten får meddela undantag från kravet i första stycket bl.a. om licenshavaren har tillåtelse att erbjuda spel i ett annat land där en offentlig myndighet övervakar licenshavarens tillhandahållande av spel och denna myndighet har ingått avtal med spelmyndigheten om tillsyn av licenshavarens tillhandahållande av spel i Sverige.

Spelinsektionen har för närvarande inte ingått några sådana avtal som avses i bestämmelsen. När sådana avtal har ingåtts kommer information angående detta att publiceras.

11. Vilka omfattas av prövningen enligt 4 kap. 3 § spellagen?

Även juridiska personer som har ett kvalificerat innehav i sökanden omfattas av Spelinspektionen prövning i vissa delar. Detsamma gäller de personer som sitter i styrelsen och ledningen i de juridiska personerna. Styrelse och ledningspersoner i sökanden prövas också. Detta framgår av 4 kap. 3 § spellagen.

Med kvalificerat innehav menas ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § lagen [2004:294] om bank- och finansieringsrörelse representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

För alla sådana företag och personer som sitter i styrelsen eller ledningen för ett sådant företag ska särskilda bilagor till ansökningsblanketterna ges in. Dessutom ska ett stort antal handlingar bifogas.

Av 2 kap. 2 § spelförordningen framgår det vilka som anses ingå i sökandens ledning. Dessa är

 1. verkställande och vice verkställande direktör eller någon annan som är ansvarig för driften av verksamheten,
 2. bolagsman, komplementär och kommanditdelägare,
 3. firmatecknare och prokurist,
 4. förvaltare av stiftelse,
 5. den som ansvarar för ekonomin,
 6. den som ansvarar för att regler följs
 7. den som ansvarar för spelprogramvaran och driften av spelet,
 8. den som ansvarar för it-säkerheten,
 9. den som ansvarar för systemändringar, och
 10. den som ansvarar för frågor som rör åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Med ledningspersoner i den juridiska personen som har ett kvalificerat innehav avses, enligt Spelinsektionen, beroende på bolagsform, följande personer

 • styrelseledamöter,
 • styrelsesuppleant,
 • verkställande direktör,
 • vice verkställande direktör,
 • bolagsmän,
 • ledningspersoner i bolagsmän som är juridiska personer,
 • komplementärer,
 • kommanditdelägare,
 • externa/särskilda firmatecknare,
 • prokurister, och
 • ledningspersoner i juridiska personer som förvaltar stiftelser. 

12. Vad gäller om personer som ska prövas är bosatta i ett annat land än Sverige?

 • Om de personer som omfattas av prövningen enligt 4 kap. 3 § spellagen är, eller har varit, bosatta i ett annat land än Sverige gäller följande angående de handlingar som ska bifogas.

  1. I första hand ska en handling som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen lämnas in.
  2. Om det inte finns någon sådan handling i det aktuella landet, eller den handling som finns endast innehåller delar av det innehåll som Spelinsektionen bedömer avgörande, ska detta visas genom ett yttrande med beskrivning från en advokat, myndighet eller liknande. Detta krav kan också uppfyllas genom hänvisning till yttranden avseende samma sak i andra ärenden.
  3. Under förutsättning att punkt 2 är uppfylld ska den berörda personen intyga att de förhållanden som är aktuella inte föreligger (t ex att personen inte har näringsförbud). Spelinsektionen avser att ta fram en blankett för detta ändamål.

  När det gäller översättningen av sådana dokument hänvisas till punkten ovan angående språk och översättning.

13. Krav på representant i Sverige för licenshavare utanför EES

En licenshavare som är bosatt eller etablerad i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha en fysisk representant som är bosatt i Sverige. Licenshavaren ska utfärda fullmakt för representanten att i alla frågor som rör verksamheten enligt licensen företräda licenshavaren inför svenska myndigheter,.

14. Vårt företag vill erbjuda flera olika typer av spel, kan vi kombinera dem i en licens?

De licenser som kan kombineras är licens att bedriva onlinespel enligt 7 kap. spellagen och vadhållning enligt 8 kap. spellagen. För övriga spel krävs en licens per spelform. 

I licenserna kommer information om vilken typ av spel som licensen omfattar (om det t.ex. är ett lotteri som kommer vilken typ av lotteri det rör sig om att preciseras), om den omfattar onlinespel och vilka varumärken som licensen omfattar.

15. Kan en sökande lämna konfidentiell information i ansökningsmaterialet, till exempel affärshemligheter?

Att handlingar anses innefatta affärshemligheter utgör inte grund för att underlåta att lämna in dem vid ansökan om licens. Ni bör i ansökan ange vilka handlingar som ni anser ska omfattas av sekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller annan sekretessbestämmelse. Ange i sådana fall på vilket sätt ni anser att företaget kan lida skada om uppgifterna lämnas ut. Spelinspektionen kommer dock att göra en bedömning om vissa uppgifter omfattas av sekretess i varje enskilt fall då en begäran om utlämnande av allmän handling prövas.

Spelinspektionen kan inte garantera sekretess då myndighetens beslut om sekretess kan överklagas till kammarrätten.

16. Vad avses med internationellt samarbete?

Enligt 11 kap. 1 § spellagen (2018:1138) och 9 kap 1 § spelförordningen (2018:1475) är internationella samarbeten möjliga under vissa förutsättningar. Ett internationellt samarbete som avses i kapitel 11 spellagen är ett samarbete mellan två spelbolag. Det svenska regelverket måste alltid följas.

Ett internationellt samarbete är möjligt med en organisation eller ett företag i ett annat EES-land under förutsättning att licenshavarens samarbetspartner har motsvarande tillstånd/licens till spelet i det aktuella landet. Samarbetspartnern måste även ha rätt enligt sitt tillstånd/licens att samarbeta internationellt. Licenshavaren ska även intyga att den internationella samarbetspartnern uppfyller de tekniska krav som fastställts enligt 16 kap. spellagen eller motsvarande krav samt att samarbetspartnern uppfyller kraven i penningtvättslagen (2017:630) eller likvärdiga krav som garanterar att motsvarande skydd mot penningtvätt och finansiering av terrorism uppnås.

De tekniska kraven finns i Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet. En ansökan om internationellt samarbete görs i samband med licensansökan och prövas av Spelinsektionen.

17. Kan man som spelleverantör söka B2B licens i Sverige?

Som ett B2B företag kan du inte söka licens i Sverige. Den som ansöker om licens ansvarar för att utrustning enligt 16 kap. 1 § spellagen (2018:1138) uppfyller motsvarande krav såsom anges i 16 kap. 3 § spellagen.

Däremot föreligger inga hinder att B2B aktören ansöker om att bli certifierad av ett ackrediterat organ, vilket kan underlätta för licenshavaren och aktören särskilt vid ändringar som enligt 6 kap. 2 § Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet kräver bedömning av ett ackrediterat organ utan dröjsmål.

18. Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism fr.o.m. 2019-01-01

Av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 kap. 2 § 14, som träder i kraft 2019-01-01, framgår det att lagen gäller för fysiska och juridiska personer som driver spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spellagen (2018:1138).

Enligt nuvarande reglering i penningtvättslagen (1 kap. 2 §) gäller lagen för fysiska eller juridiska person som driver verksamhet som anordnare av speltjänster…(1 kap. 2 § 14 och 15). Fr.o.m. den 1 januari 2019 är lydelsen densamma med ändring av 14 punkten till spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spellagen (2018:1138). Punkten 15 utgår. Lagtexten ger enligt Spelinsektionens uppfattning inget utrymme för någon sorts delvis tillämpning avseende den fysiska eller juridiska personen.

19. Kommer endast ett begränsat antal licenser att utfärdas i Sverige?

Antalet licenser för de olika formerna av spel är obegränsat förutom för värdeautomater.

20. Är det möjligt att få en licens automatiskt om jag redan har en spellicens utfärdad av ett annat EU/EES-land?

Nej, allt spel som  riktar sig mot svenska konsumenter kräver en licens utfärdad av Spelinspektionen. Det är dock möjligt för en organisation eller ett företag som tillhandahåller spel i ett annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet att, tillsammans med en innehavare av en svensk licens, tillhandahålla vissa gemensamma spel.

Till sidans topp << 

Licensavgifter

1. Vilka avgifter ska betalas för en licens?

Avgifter, klicka här!

2. Hur betalas ansökningsavgifter?

Avgifter betalas in till Spelinsektionen på Bankgiro 5050-0875. Vid de fall betalningen sker från utlandet görs denna till IBAN SE25 1200 0000 0128 1010 5081 Swift DABASESX. Betalningen ska göras i svenska kronor, även om den görs från utlandet.

I samband med att ni skickar in er ansökan om licens får ni ett diarienummer som ska anges som OCR-nummer. För övriga ärenden kommer ni att tilldelas information om hur avgiften ska betalas in under handläggningen. 

3. När ska ansökningsavgiften betalas?

En ansökan om licens kommer inte att börja handläggas förrän ansökningsavgiften är betald.

4. Kommer avgiften att återbetalas om ansökan avslås?

Nej, avgiften garanterar enbart att ärendet handläggs av Spelinspektionen.

5. Vad händer om sökanden återkallar ansökan?

Ärendet avslutas med ett beslut om avskrivning.

6. Vad händer om jag betalar för lite i ansökningsavgift?

Handläggningen av ärendet påbörjas inte förrän hela ansökningsavgiften är betald.

Till sidans topp << 

När du fått licens

1. Kommer jag att behöva betala några ytterligare avgifter efter att jag fått min licens?

Du kommer att behöva betala avgifter för vissa ändringar av licensen, förnyelse av licensen och för Spelinspektionens tillsyn. Avgifter för ändringar och förnyelse av en licens framgår i spelförordningen och avgifterna för tillsynen framgår av  Spelinspektionens föreskrifter.

Det kostar inget att ansöka om en minskning av antalet spelbord eller automater samt ändring av postadress.

2. Vad kostar det att registrera ett spelombud?

Spelinspektionen tar ut en avgift på 800 kronor för varje spelombud.

3. Skatt på spel

Från 1 januari 2019 måste de spelbolag som har spellicens i Sverige betala 18 procent i spelskatt. Spelskatt ska betalas på mellanskillnaden mellan insatser och utbetalningar (behållningen) från spel som tillhandahålls i Sverige, till exempel på ett casino eller via spelautomater. För kommersiellt onlinespel ska skatt betalas på behållningen från spelare som bor eller vistas stadigvarande i Sverige.

Spelbolag med svensk spellicens ska ansöka om ett svenskt organisationsnummer för att kunna betala svensk skatt på spel.

Läs mer om spelskatt på skatteverket.se, klicka här!

Read about how to apply for a Swedish organisation number and pay tax

4. Spelinspektionens logotyp ska vara väl synlig och länka till myndighetens webbplats.

Vid kommersiellt onlinespel och vadhållning ska Spelinspektionens logotyp vara väl synlig på licenshavarens startsida och länka till Spelinspektionens webbplats. För närvarande kan de spelbolag som fått licens från 1 januari välja att länka antingen till spelinspektionen.se eller till samlingssidan med licenshavare på spelinspektionen.se/spellicenser (dessa adresser kommer dock att fungerar först från 1 januari 2019). Under 2019 kommer Spelinspektionen att se på möjligheten att skapa separata sidor för varje enskild licenshavare dit licenshavaren kan länka.

5. Vid marknadsföring används licensnummer. Vilket nummer används för svensk licens?

Något licensnummer kommer inte att utfärdas för en svensk licens. Det nummer som kommer att finnas är spelmyndighetens diarienummer.

Till sidans topp << 

Registrering av spelare

1. Vilka kunder ska registreras av licenshavaren?

Alla personer som vill delta i spel ska registreras av licenshavaren förutom för de spelformer som Spelinspektionen genom föreskrifter har undantagit från kravet på registrering. För onlinespel finns särskilda regler om vilka som får registreras.

2. Särskilt om registrering av spelare vid onlinespel

När det gäller onlinespel får bara personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige registreras som kund.

Begreppet ”bosatt definieras i 3 § folkbokföringslagen (1991:481).

3. Vilka uppgifter ska uppges vid registreringen och hur kan spelarens identitet verifieras?

Vid registreringen ska spelaren uppge namn, adress och personnummer eller motsvarande uppgift som t.ex. samordningsnummer eller data om när personen är född. För besökare till ett kasino ska även ett fotografi av besökaren och uppgift om tidpunkt för besöket registreras.

Licenshavaren ska kontrollera spelarens identitet på ett betryggande sätt genom en tillförlitlig elektronisk identifiering eller motsvarande. När det gäller köp av lotter för viss tid (s.k. prenumerationslotterier) finns det inget krav på att spelaren ska styrka sin identitet.

Verifieringen kan ske genom uppvisande av identitetshandlingar eller via elektronisk identifiering, t.ex. Bank-ID.

Om en spelare vill ändra sina registrerade uppgifter på något sätt måste licenshavaren kontrollera spelarens identitet på nytt.

4. Behöver jag registrera mina befintliga kunder på nytt när spellagen träder ikraft den 1 januari 2019?

Redan befintliga kunder behöver inte registreras på nytt om registreringen har skett på det sätt som spellagen kräver. I annat fall ska dessa kunder registreras på nytt.

Det är upp till licenshavaren själv att göra bedömningen om registreringen av redan befintliga svenska kunder har skett på ett sätt som överensstämmer med spellagen.

Till sidans topp << 

Om spelansvar

1. Vilka åldersgränser finns det för de olika spelformerna?

Det är 18 års gräns för att delta i spelen. På Casino Cosmopol är det 20 års gräns

Licenshavaren måste ha rutiner och förfaranden för att säkerställa att underåriga inte kan spela. Åldersgränsen för ett spel ska tydligt anges på platser där spelet tillhandahålls.

2. Vad innebär licenshavarens omsorgsplikt?

Omsorgsplikten innebär att en licenshavare ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Licenshavaren ska följa spelarens beteenden för att vid behov kunna begränsa spelandet. Innebörden av begreppet överdrivet spelande bör avgöras med hänsyn till spelarens uppställda gränser för insättningar, förlustgränser, inloggningstid och förändrat spelbeteende m.m.

Licenshavaren ska ha fastställda rutiner för kontakt med spelare i de fall problemspelande har identifierats eller misstänks. Licenshavaren ska dokumentera varje spelansvarsåtgärd som vidtas. Licenshavare ska redovisa hur omsorgsplikten ska fullgöras i en handlingsplan.

3. Informationsskyldighet

En licenshavare ska hålla all relevant information om spelet, inklusive spelets vinstmöjligheter och regler, lättillgänglig för spelare och myndigheter. Denna information ska vara på svenska.

4. Förbud mot vilseledande spel

Det är inte tillåtet att särskilt utforma eller programmera spel så att spelaren får intryck av att vara nära att vinna när så inte är fallet. En licenshavare får inte tillhandahålla gratisspel, provspel och liknande spel som har ett annat slumpmässigt utfall än motsvarande spel med insatser.

5. Bonus

Bonus finns reglerat i 14 kap. 9 § spellagen (2018:2238) och i 11 kap. 6 § spelförordningen (2018:1475). En licenshavare får endast vid det första tillfället då en spelare spelar på något av licenshavarens spel erbjuda eller lämna bonus. Spelinspektionens uppfattning är att alla spelare hos licenshavare som får ny licens enligt spellagen i detta hänseende är att betrakta som nya spelare. Detta innebär att en spelare som tidigare har spelat hos licenshavaren, som då haft tillstånd enligt det gamla regelverket, får betraktas som förstagångsspelare när denne spelar första gången efter att licens enligt spellagen har meddelats.

En spelare som erbjuds en bonus ska på ett klart och tydligt sätt informeras om de villkor och regler som gäller för erbjudandet, i samband med att erbjudandet lämnas, och när det utnyttjas av spelaren. Utbetalning av en bonus ska ske så snart det är möjligt efter det att villkoren har uppfyllts.

En bonus till en enskild spelare får inte erbjudas på andra villkor än de som under samma förutsättningar erbjuds andra spelare som spelar samma spel.

En spelare ska ha minst 60 dagar på sig att uppfylla eventuella villkor som har knutits till en utbetalning av en bonus.

Spelinspektionen har inte tagit fram någon vägledning eller allmänna råd angående tolkningen av bestämmelserna om bonus och ger inte några förhandsbesked. Frågorna kommer att hanteras inom ramen för myndighetens tillsyn. Detta innebär att det är upp till licenshavaren att tolka och följa bestämmelserna utifrån vad som följer av lag, förordning och förarbeten.

6. Logotyper för spelansvar

I Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:2) om spelansvar finns beskrivet att spelbolag med svensk spellicens ska ha logotyperna väl synliga, placerade i ett låst fält överst på licenshavarens webbplatser, mobilapplikationer och liknande, vilket innebär att logotyperna ska vara synliga även då användaren scrollar på sidan. Läs mer om logotyper för spelansvar, klicka här. Det är inte möjligt att få undantag från något av dessa krav.

7. Självtest

En licenshavare ska erbjuda ett verktyg online för att spelaren ska kunna bedöma sitt spelbeteende. Självtestet ska placeras väl synligt och alltid vara möjligt att göra på de sidor på webbplatsen där spelaren kan spela eller där det finns uppgifter om spelkontot eller information om spelansvar.

8. Nationellt självavstängningssystem 

En spelare kan stänga av sig från allt licensierat spel som kräver registrering via det självavstängningssystem som Spelinspektionen ansvarar för.

Licenshavare ska använda Spelinspektionens system för att försäkra sig om att de inte erbjuder spel till någon som stängt av sig eller skickar direktreklam till dessa personer under avstängningstiden.

För uppgifter om enskildas personliga förhållanden råder det sekretess i detta register 

9. Licenshavarnas skyldigheter gällande Spelpaus.se självavstängningsregistret

Frågor och svar för licenshavare om självavstängningsregistret finns här.

10. Avstängning hos licenshavaren

En licenshavare med licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål, kommersiellt onlinespel eller vadhållning ska, förutom länk till Spelinspektionens självavstängningssystem, ha ett eget system där registrerade spelare ges möjlighet att stänga av sig från spel under viss tid eller tills vidare. En avstängning som har begärts tills vidare får inte hävas förrän efter tolv månader. Funktionen för självavstängning ska vara väl synlig och åtkomlig från alla sidor på webbplatsen där spelaren kan spela eller där det finns uppgifter om spelkontot eller information om spelansvar.

En licenshavare som tillhandahåller kasinospel online, onlinebingo och datorsimulerat automatspel ska på sin webbplats även ge spelaren en möjlighet att omedelbart stänga av sig från sådant spel i 24 timmar. 

11. Förlustgräns för vissa värdeautomater

För värdeautomater som är placerade på en annan plats än på ett kasino ska spelaren ange en förlustgräns. Gränsen ska anges per dag, vecka och månad. Om spelaren vill ändra sin förlustgräns ska ändringen gälla omedelbart om ändringen avser en sänkning och tidigast efter 72 timmar om ändringen avser en höjning. Om gränsen för förluster uppnåtts, får spelaren tillföra nya medel först efter 72 timmar. 

Spelaren ska även ange om denne vill att inloggningstiden ska begränsas. Det är dock inte obligatoriskt att ange en sådan gräns. Om spelaren väljer att begränsa sin inloggningstid ska spelaren även ange hur lång denna tid ska vara.

Licenshavaren ska säkerställa att angivna gränser inte kan överskridas.

12. Förbud mot att ge kredit

Det är inte tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna kredit för insatser i ett spel. Detsamma gäller för den som är spelombud. Spelinspektionen får för lotter för viss tid, s.k. prenumerationslotterier, medge undantag från förbudet, om

 • lotteriet tillhandahålls till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
 • krediten avser köp av sådana lotter, och
 • det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till högst 1/40 prisbasbelopp.

Till sidans topp << 

Betalningsblockering

Betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om betaltjänster ska avvisa betalordrar där betalkort används och auktorisation sker genom användning av detaljhandelskoden Merchant Category Code (MCC) 7995. Detta gäller dock inte om betalordern avser en verksamhet som har licens eller är registrerad enligt spellagen.

Spelkonton

1. Vad är ett spelkonto

Den som har licens att tillhandahålla onlinespel ska för varje registrerad spelare upprätta ett spelkonto. För icenser att tillhandahålla lotter för en viss tid (s.k. prenumerationslotter) online finns dock ingen sådan skyldighet.

Alla ekonomiska transaktioner till och från spelkontot ska registreras. Licenshavaren ska ge spelaren tillgång till information om spelkontots saldo, spelhistorik, in- och utbetalningar samt övriga transaktioner. Denna information ska vara tillgänglig för spelaren på spelkontot i minst tolv månader.

2. Licenshavarens hantering av spelarnas pengar

De medel som en spelare har innestående på ett spelkonto ska hållas avskilda från licenshavarens egna medel. Senast i samband med att ett spelkonto öppnas ska licenshavaren informera spelaren om hur medlen på spelkontot är skyddade om licenshavaren skulle hamna på obestånd.

3. Är det möjligt att överföra pengar, spelpolletter eller liknande mellan spelarkonton?

Nej, det är förbjudet för licenshavaren att tillåta överföringar mellan spelares spelkonton. Förbudet omfattar pengar, spelpolletter och annat som representerar ett värde, exempelvis värdekoder och bonusar.

4. Finns det krav på vilka betalningsförmedlare som får användas?

Licenshavaren får endast ta emot betalningar till ett spelkonto från en betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Vid onlinespel får en licenshavare inte ta emot kontanter som betalningsmedel.

5. Ska en spelares identitet verifieras varje gång en spelare loggar in på sitt spelkonto?

Licenshavaren ska på ett betryggande sätt identifiera spelaren när denne loggar in på sitt spelkonto. Identifieringen kan exempelvis ske genom användning av e-legitimation eller lösenord.

6. När kan en spelare få ett tillfälligt konto?

Vid registrering för onlinespel får en licenshavare öppna ett tillfälligt spelkonto innan uppgifterna som spelaren uppgett hunnit kontrolleras. Ett tillfälligt spelkonto får dock inte öppnas för en spelare som finns inskriven i självavstängningsregistret. Om det visar sig att spelaren lämnat felaktig information vid registreringen, ska licenshavaren stänga spelkontot. Detsamma gäller om spelaren inte, på uppmaning av licenshavaren, ger in dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen. Utbetalningar från ett tillfälligt spelkonto får inte göras förutom vid kontots avslutande.

7. Vad händer när ett spelkonto avslutas?

Om ett spelkonto avslutas på spelarens initiativ ska licenshavaren senast fem vardagar efter det att spelkontot har avslutats betala ut de innestående medlen till spelaren.

Om spelkontot avslutas på licenshavarens initiativ ska spelaren informeras skriftligen om det och grunderna för beslutet. Licenshavaren ska senast fem vardagar efter det att spelkontot har avslutats betala ut de innestående medlen till spelaren. Enbart det som återstår av spelarens insättningar ska dock betalas ut när kontot avslutas om spelkontot avslutas på grund av att

 1. spelaren lämnat felaktiga uppgifter om sig själv eller på uppmaning av licenshavaren inte gett in dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen, eller
 2. spelaren stängts av från spel på grund av misskötsamhet.

”misskötsamhet” kan avse t.ex. överträdelser av angivna spelregler eller befogad misstanke om bedrägeri eller annan brottslighet.

Om spelkontot avslutas på någon av dessa grunder ska spelaren fortfarande upplysas om att spelkontot är avslutat och grunderna till detta men eventuella vinster ska behållas av licenshavaren. Upplysning om grunderna ska lämnas så långt det är möjligt med hänsyn till den tystnadsplikt som kan gälla vid misstanke om brott. Det innebär att spelaren inte får underrättas om misstanken och om att informationen lämnats vidare till Polismyndigheten eller åklagare. Däremot innebär begränsningen inget hinder mot att spelaren informeras om att kontot avslutats på grund av misskötsamhet.

Licenshavarens beslut att stänga ett spelkonto kan inte överklagas till Spelinspektionen.

8. Vad gäller för insättningsgränser och begränsning av inloggningstid?

En insättningsgräns är en gräns för hur mycket en spelare har möjlighet att överföra från sitt bankkonto till sitt spelkonto. Gränsen ska anges per dag, vecka och månad. Om en spelare höjer en gräns eller anger en högre gräns för insättningar än 10 000 kr per månad, ska licenshavaren kontakta spelaren i syfte att fullgöra sin omsorgsplikt.

Om spelaren vill sänka en gräns enligt första stycket ska ändringen gälla omedelbart. Om ändringen avser en höjning ska ändringen gälla tidigast efter 72 timmar

Spelaren ska även ges en möjlighet att begränsa sin inloggningstid. Det är dock inte obligatoriskt för spelaren att ange en sådan gräns. Om spelaren väljer att begränsa sin inloggningstid ska spelaren även ange hur lång denna tid ska vara.

Licenshavaren ska säkerställa att angivna gränser inte kan överskridas.

9. Vad omfattas av förlust?

En förlust omfattar både förlust av insatta medel och förlust av vinster.

Måste licenshavaren ha sin webbplats registrerad under toppdomänen ”.se”?

Nej något sådant krav finns inte.

 

Till sidans topp <<