Från 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier

Kommunerna ansvarar för registreringslotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för.

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Här nedan återges kort vad som gäller från den 1 januari 2019 för registreringslotterier enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138).

Registreringslotterier

Efter den 1 januari 2019 kan kommuner inte längre ge tillstånd till lotterier. Kommunerna kommer dock fortfarande kunna registrera lotterier inom kommunen enligt 6 kap. 9 § spellagen.

Krav för registrering enligt 6 kap. 9 § spellagen

Av 6 kap. 9 § spellagen framgår att en juridisk person som uppfyller de angivna kriterierna och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla lotterier som får omfattas av en licens enligt 6 kap. 1 §. Detta med undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om

1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam,

2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag, 

3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och 

4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

Regeringen anför i proposition 2017/18:220 sid. 308 att det av kravet i punkt 1 – att lotterierna endast får bedrivas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam – följer att lotterierna inte får tillhandahållas online.

Vem kan erhålla registrering

Registrering får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som

1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,

2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål, 

3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och

4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2 § spellagen).

Lämplighetsprövning?

Av 6 kap. 9 § spellagen andra stycket följer att för den som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen), ska kraven i 4 kap. 2 § 4 och 5 samt 3 § andra stycket spellagen tillämpas vid registreringen. Med detta menas att registrering inte får ges till den som väsentligen har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. För en juridisk person gäller detta krav även den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i sökandens styrelse eller ledning eller i ägarens styrelse eller ledning.

Förändringar i den krets av personer som beskrivs i 4 kap. 3 § ska anmälas till kommunen senast 14 dagar efter det att förändringen har skett (6 kap. 9 § andra stycket spellagen).

Efter den 1 januari 2019 gäller penningtvättslagen för registreringslotterier. Spelinspektionen har dock rätt att meddela undantag från penningtvättslagens tillämpning. I Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2018:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism undantas registreringslotterier från penningtvättslagen såvida inte dessa tillhandahålls online. Notera dock att regeringen i propositionen uttalat att registreringslotterier inte får tillhandahållas online.

Tid för registrering och villkor

En registrering ska avse en viss tid. Registrering får beslutas för högst fem år åt gången. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas (6 kap. 10 § spellagen).

Efter den 1 januari 2019 kommer Spelinspektionen inte att meddela några beslut om typgodkännande som tidigare gjorts enligt 14 § lotterilagen (1994:1000) då denna bestämmelse inte längre finns i nya spellagen. Detta innebär att kommunen själva får uppställa villkor avseende till exempel krav på lottsedeln.

Insats och vinst

Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får uppgå till högst ett prisbasbelopp (46 500 kr, år 2019). Värdet av insatserna i ett sådant lotteri får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet (4 kap. 7 § spelförordningen [2018:1475]).