Publicerad: 2015-02-20

Lotteriinspektionen kräver att ATG vidtar åtgärder för att stärka kontrollen av internationellt spel.

I samband med ett lopp på Östersunds travbana den 5 september 2014 mottog ATG tre vad från en samarbetspartner i USA om totalt cirka 19 miljoner kronor. Vadens storlek avvek avsevärt från förväntad omsättning. Lotteriinspektionen inledde därför under hösten 2014 en utredning av ATG:s internationella spel. För att tillföra ett externt perspektiv till utredningen anlitades det brittiska konsultbolaget Sports Integrity Services.     

Resultat

De tre vadens onormalt höga belopp var en konsekvens av att den mellanhand som hanterar överföringar mellan samarbetspartnern och ATG registrerat en felaktig valutakurs. Vaden förvanskades därför vid konverteringen från dollar till kronor. Efter det inträffade har ATG och den utländska samarbetspartnern infört förbättrade rutiner för registrering av aktuell valutakurs. 

Utredningen har visat att ATG:s hantering av spel till och från utlandet i det stora hela inte skiljer sig från hur andra jämförbara spelbolag gör. Däremot har vissa brister identifierats som har påverkan på ATG:s kapacitet att hantera incidenter och avvikelser av den aktuella typen. Lotteriinspektionen har mot bakgrund av identifierade brister krävt att ATG ska:

  • Förstärka kontrollen av vad och transaktioner som avviker från förväntade spelmönster.
  • Skärpa rutinerna för realtidsövervakning av oddsförändringar.
  • Upprätta en beslutsordning där det framgår vilka funktioner som har rätt att fatta beslut vid avvikande spelmönster.
  • Genomföra och dokumentera riskbedömningar av det internationella och inhemska spelet.
  • Vidta åtgärder för att möta och hantera identifierade risker.
  • Göra en översyn av registreringen av valutakurser.
  • Upprätta arbetsbeskrivningar för de roller som ansvarar för säkerhet i spelen.
  • Upprätta en rutin som beskriver de åtgärder som ska vidtas för att säkerställa lämpligheten hos nya samarbetspartners.

Vidtagna åtgärder ska resultera i en större medvetenhet om och beredskap för att hantera risker förknippade med ATG:s produkter. En förstärkt övervakning av spelet, en tydligare ansvarsfördelning och tillräckliga mandat för ansvariga personer ska leda till att ATG har förmåga att upptäcka och hantera situationer på ett bättre sätt än vad som var fallet i samband med tävlingarna i Östersund den 5 september. 

ATG har agerat med att förstärka kontrollen av vad genom införandet av beloppsgränser och larmfunktioner för avvikande transaktioner. Under 2015 ska resterande åtgärdspunkter genomföras för att uppnå en förstärkt realtidsövervakning av oddsförändringar och en högre säkerhet i spelen.

Ta del av rapporten, klicka här (på engelska)