Publicerad: 2022-01-25

Kammarrätten har upphävt förvaltningsrättens dom och fastställde därmed Spelinspektionens beslut. Det innebär att Kammarrätten har bekräftat den praxis som har gällt sedan länge att det krävs att en ideell förening själv måste bedriva den allmännyttiga verksamhet som överskottet i lotteriet ska gå till för att kunna få licens för spel med stöd av 6 kap 2 § spellagen.

Domen avser ett beslut om avslag om att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. spellagen (2018:1138). Ansökan avsåg ett lotteri online, kravet på att anordnaren är en ideell förening är uppfyllt men Spelinspektionen bedömde att den ideella föreningen enligt sina stadgar inte har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet. Föreningen uppfyller därmed inte kravet i 6 kap. 2 § 1 spellagen.