PRESSMEDDELANDE: Lotteriinspektionen föreslås granska penningtvätt inom spel

Publicerad: 2016-02-01

Förslag till nya penningtvättsregler för att anpassa de svenska penningtvättsreglerna efter fjärde penningtvättsdirektivet.

Betänkandet i 2015 års penningtvättsutredning, SOU 2016:8, är klart. Uppdraget innefattade bland annat att ta fram förslag för att anpassa de svenska penningtvättsreglerna efter EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och FATF:s* reviderade rekommendationer.

För spelmarknaden innebär de föreslagna reglerna stora förändringar. De nya reglerna gäller i princip alla anordnare av speltjänster, både de som bedriver verksamhet enligt kasinolagen och de som bedriver verksamhet efter tillstånd eller registrering enligt lotterilagen.

Regelverket ställer långtgående krav på anordnarna att vidta riskbaserade åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bland annat måste anordnarna:

  • Göra en riskbedömning och utifrån den utforma rutiner och vidta åtgärder för att motverka de identifierade riskerna.
  • Genomföra kundkontroller i vissa situationer, bland annat genom att kontrollera kundernas identitet och granska transaktioner.
  • Rapportera till Polismyndigheten (Finanspolisen) vid misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism.
  • Dokumentera vissa underlag.
  • Utbilda och ha rutiner för skydd av de anställda.

Dessutom införs lämplighetskrav för anordnare, föreståndare och ombud. Lotteriinspektionen föreslås bli tillsynsmyndighet. Om reglerna inte följs kan sanktioner påföras.

Enligt förslaget ska Lotteriinspektionen kunna meddela undantag för vissa speltjänster från hela eller delar av regelverket. Undantag kan dock bara ges för speltjänster där riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism bedöms som låga.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 26 juni 2017.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou-20168/

* FATF (Financial Action Task Force) är ett mellanstatligt organ som tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen. Standarderna ska genomföras av medlemmarna i deras respektive lagar.

Läs mer om arbetet mot penningtvätt, klicka här.