Publicerad: 2015-02-02

Enligt 4 b § lotteriförordningen (1994:1451) får Lotteriinspektionen meddela föreskrifter bl.a. till skydd för sociala skyddsintressen avseende lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor.

Viktiga utgångspunkter för den svenska regleringen av spelmarknaden är bl.a. att sociala skyddsintressen och att efterfrågan på spel ska tillgodoses. En stor del av de nu antagna föreskrifterna har tidigare beslutats i form av riktlinjevillkor av Lotteriinspektionens styrelse. Dessa riktlinjer har sedan tillämpas vid tillståndsgivningen och legat till grund för de villkor som meddelats tillståndshavaren. I syfte att styra upp regleringen, minska den administrativa bördan och förenkla regelverket har Lotteriinspektionen under 2012 arbetat med att se över riktlinjevillkoren. Denna översyn har bl.a. lett till att en stor del av nu gällande riktlinjevillkor, i viss justerad form, istället blivit generella föreskrifter.

Föreskrifterna avser bl.a. att minimera eventuella sociala skadeverkningar för den enskilde av spelverksamheten. Med hänsyn härtill är regleringen bindande. Regleringen utgör en miniminivå och är till sin form generell dvs. den gäller samtliga aktörer som anordnar lotterier enligt 21a § lotterilagen.

Den föreslagna regleringen syftar också till att, så långt myndighetens mandat sträcker sig, genomföra Europeiska Kommissionens rekommendation av den 14 juli 2014 om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespelstjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar (2014/47/EU).

Föreskrifterna träder ikraft den 1 juli 2015. Motsvarande villkor som meddelats i ett tillstånd kommer då att upphöra genom ett särskilt beslut till respektive tillståndshavare.

De som berörs av föreskrifterna kommer även att erhålla skriftlig information från Lotteriinspektionen om den nya regleringen under februari månad.

Ta del av de nya föreskrifterna, LIFS 2014:2, klicka här!