Publicerad: 2019-06-28

Senast den 1 juli 2019 ska en licenshavares spelverkamhet vara bedömd av ett organ som ackrediterats för uppgiften, i enlighet med 16 kap. 3 § spellagen (2018:1138). Licenshavaren ska, senast 1 juli 2019, skicka in ett intyg till Spelinspektionen som styrker att bedömningsförfarandet av licenshavarens spelsystem är avslutat och att kraven är uppfyllda enligt 16 kap. 1 och 3 §§ spellagen.

Handlingarna ska sändas till registrator@spelinspektionen.se

Spelinspektionen vill påminna om att den som fått licens enligt spellagen och omfattas av Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet, senast den 1 juli 2019 ska komma in med intyg från det ackrediterade organet som styrker att bedömningsförfarandet är avslutat och de krav som följer av 16 kap. 1 och 3 §§ spellagen (2018:1138) är uppfyllda. Det ska framgå att organet blivit ackrediterat för uppgiften i enlighet med 16 kap. 3 § spellagen. Handlingarna ska vara på svenska och ska visa att kraven uppfylls inom samtliga områden som licensinnehavaren berörs av,
se 2 kap. 2 § LIFS 2018:8.

Handlingarna ska sändas till registrator@spelinspektionen.se eller till Spelinspektionen, Box 199 645 23 Strängnäs. Det ska framgå vilket eller vilka diarienummer (licensbeslut) som de avser.

Enligt spellagens övergångsbestämmelser punkten 4, ska i det fall ovanstående handlingar inte kommer in inom den angivna tiden licensen återkallas.