Publicerad: 2016-06-23

Utländska spelbolag saknar talerätt mot regeringens tillståndsbeslut avseende ATG:s verksamhet.

Regeringen gav den 17 december 2015 ATG tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar. Två utländska spelbolag ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringsbeslutet och yrkade att det skulle upphävas. Med hänvisning till att bolagen inte kan anses berörda av regeringens beslut på sådant sätt att det innefattar en prövning av deras civila rättigheter enligt Europakonventionen avvisade Högsta förvaltningsdomstolen bolagens ansökningar om rättsprövning.

För ytterligare information se Högsta förvaltningsdomstolens beslut: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%c3%b6randen/2016/Juni/549-551-16.pdf