Statistik

Nyckeltal, aktörer med svenskt tillstånd

- Brutto, innan utbetalda vinster. - Netto, efter utbetalda vinster, (Inom parentes redovisas år 2016)

Bruttoomsättning 48 066 mnkr  (47 023)
Nettoomsättning 17 221 mnkr (17 157)
Per invånare totalt, brutto 4 757 kr (4 705)
Per invånare totalt, netto 1 704 kr (1 717)
Per invånare över 18 år, brutto 6 005 kr (5 938)
Per invånare över 18 år, netto 2 151 kr (2 167)
Procent disponibel inkomst, brutto 2,18 % (2,21)
Procent disponibel inkomst, netto 0,78 % (0,81)

Aktörer utan svenskt tillstånd 

Nettoomsättning 5 534 mnkr (4 826)
Per invånare totalt, netto 548 kr (484)
Per invånare över 18 år, netto 691 kr (611)
Procent disponibel inkomst, netto 0,25 % (0,23)

PSI-lagen

Den statistik Lotteriinspektionen publicerar på sin webbplats är fri att vidareutnyttjas av andra.

EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Syftet med PSI-lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgares och företags användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Vidareutnyttjande innebär att handlingarna används för andra ändamål än vad de ursprungligen framställdes eller samlades in för. PSI-lagen ska alltså inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar.

PSI (Public Sector Information) är en vedertagen beteckning på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.