Statistik

Nyckeltal, aktörer med svenskt tillstånd

- Brutto, innan utbetalda vinster. - Netto, efter utbetalda vinster, (Inom parentes redovisas år 2016)

Nettoomsättning 17 081 mnkr (17 157)
Per invånare totalt, brutto 4 749 kr (4 705)
Per invånare totalt, netto 1 688 kr (1 717)
Per invånare över 18 år, brutto 6 009 kr (5 938)
Per invånare över 18 år, netto 2 135 kr (2 167)
Procent disponibel inkomst, brutto 2,2 % (2,21)
Procent disponibel inkomst, netto 0,8 % (0,81)

Aktörer utan svenskt tillstånd 

Nettoomsättning 5 995 mnkr (4 826)
Per invånare totalt, netto 592 kr (484)
Per invånare över 18 år, netto 750 kr (611)
Procent disponibel inkomst, netto 0,3 % (0,23)

PSI-lagen

Den statistik Lotteriinspektionen publicerar på sin webbplats är fri att vidareutnyttjas av andra.

EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Syftet med PSI-lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgares och företags användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Vidareutnyttjande innebär att handlingarna används för andra ändamål än vad de ursprungligen framställdes eller samlades in för. PSI-lagen ska alltså inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar.

PSI (Public Sector Information) är en vedertagen beteckning på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.