Statistik

Nyckeltal, aktörer med svenskt tillstånd år 2018

Netto=efter utbetalda vinster, (Inom parentes år 2017)

Nettoomsättning 16 687 mnkr (17 081)
Per invånare totalt, netto 1 649 kr (1 688)
Per invånare över 18 år, netto 2 086 kr (2 135)
Procent disponibel inkomst, netto 0,7 % (0,8)

Aktörer utan svenskt tillstånd 

Nettoomsättning 6 739 mnkr (5 995)
Per invånare totalt, netto 666 kr (592)
Per invånare över 18 år, netto 843 kr (750)
Procent disponibel inkomst, netto 0,3 % (0,3)

PSI-lagen

Den statistik Lotteriinspektionen publicerar på sin webbplats är fri att vidareutnyttjas av andra.

EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Syftet med PSI-lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgares och företags användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Vidareutnyttjande innebär att handlingarna används för andra ändamål än vad de ursprungligen framställdes eller samlades in för. PSI-lagen ska alltså inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar.

PSI (Public Sector Information) är en vedertagen beteckning på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.