Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Spelinspektionen utövar sin tillsyn under spellagen (2018:1138) och lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi leds av en styrelse som utses av regeringen. Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten.

Läs mer om oss i våra trycksaker

Från Lotterinämnden till Spelinspektionen

Mål

 • Vårt mål är en sund och säker spelmarknad där efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former och där det finns ett socialt skyddsnät.

Uppdrag

 • Bevaka konsumenternas intressen och se till att minska riskerna för de sociala skador som spelande kan föra med sig.
 • Arbeta för en sund och säker spelmarknad.
 • Bidra till att utbudet av olagliga spel och lotterier minskar.

Uppgifter

 • Ge tillstånd till allt licensierat spel om pengar i Sverige.
 • Ha det övergripande ansvaret för att kontrollera spel- och lotteriverksamhet.
 • Utbilda och informera om den lagstiftning som rör spel och lotterier.
 • Informera regeringen om hur spelmarknaden utvecklas i Sverige och utomlands.

Samarbeten

Spelinspektionen samarbetar med olika myndigheter och organisationer nationellt och internationellt. Våra samarbeten

Spelinspektionen har under året särskilda regeringsuppdrag.

Regeringsuppdrag som pågår under år 2024

Se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas

 • Spelinspektionen och Finansinspektionen ska inom ramen för den samverkan som finns mellan myndigheterna se över hur samarbetet kan stärkas för att motverka olovlig spelverksamhet på den svenska spelmarknaden samt förebygga och förhindra penningtvätt, Fi2023/01556.
  Ska redovisas den 30 april 2024.

Åtgärder för att motverka att spelkonton används för kriminell verksamhet 

 • Spelinspektionen ska se på åtgärder för att motverka att spelkonton används för kriminell verksamhet, Fi2023/03186.
  Ska delredovisas senast den 15 mars och slutredovisas den 31 maj 2024.
 • Delredovisning den 15 mars

Bekämpa olicensierat spel, matchfixning samt stärka konsumentskyddet

 • Spelinspektionen ska utveckla tillsynen av spelmarknaden samt arbetet mot olicensierad spelverksamhet och matchfixning, regleringsbrev Fi2023/03130.
  Ska redovisas senast den 31 mars 2025.

Den offentliga kontrollen över spelmarknaden

 • Spelinspektionen ska utveckla metoden för att beräkna kanaliseringsgraden på den svenska spelmarknaden, regleringsbrev Fi2023/03130.
  Ska redovisas senast den 1 oktober 2024.

Ungas spelande

 • Spelinspektionen ska kartlägga de bakomliggande faktorerna till att ungas spelande ökar och hur sådant spelande finansieras. Vid genomförandet av uppdraget ska  synpunkter inhämtas från Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten, regleringsbrev Fi2023/03130.
  Ska redovisas den 31 januari 2025.

Delta i att utveckla arbetet i FATF

 • Spelinspektionen är en av flera myndigheter som bistår i redovisningen av Sveriges arbete mot penningtvätt och finansiering av terrsorism inom FATF. Uppdraget leds av Polismyndigheten.
  Ska redovisas senast den 15 december 2024