AG Communications Limited 2019-04-17 - varning och sanktionsavgift, bristande integration mot Spelpaus.se

Beslut

AG Communications Limited - varning och sanktionsavgift, bristande integration mot Spelpaus 2019-04-17.pdf

Överklagat

AG Communications Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2019-12-17

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet – Domstolen kom fram till att bolaget har åsidosatt sin skyldighet att kontrollera om spelare varit avstängda och neka självavstängda spelare tillträde till spel. Spelinspektionen har därför haft skäl att besluta om varning och sanktionsavgift. Bolagets uppskattade årsomsättning har däremot bedömts som för hög, varför domstolen beslutade att sätta ned sanktionsavgiften

Överklagat

AG Communications Limited har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2021-05-31

Kammarrätten bedömer att det rör sig om allvarliga brister och att Spelinspektionen därför har haft rätt att meddela bolagen en varning och en kännbar sanktionsavgift. Kammarrätten bedömer att den av Spelinspektionen beslutade sanktionsavgiften är för hög och att den istället ska uppgå till 1 miljon kronor.

Överklagat

Spelinspektionen och AG Communications Limited har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut 2023-05-31

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.