Betway Limited 2019-05-15 - varning och sanktionsavgift, otillåten bonus

Beslut

Betway Limited -  varning och sanktionsavgift, otillåten bonus 2019-05-15.pdf

Överklagat

Betway Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2020-06-15

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt bonusförbudet och att Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift. Bolagets uppskattade årsomsättning har däremot bedömts som för hög, varför domstolen beslutade att sätta ned sanktionsavgiften.

Överklagat

Betway Limited har överklagat beslutet till kammarrätten.

Dom 2021-06-18

Kammarrätten i Jönköping avslog Betway Limiteds överklagande av förvaltningsrättens dom avseende sanktionsavgift för bonusöverträdelser. Förvaltningsrättens fastställda varning och sanktionsavgift om 4,7 miljoner kvarstår. Kammarrätten delar bedömningen att de erbjudanden bolaget haft om återkommande bonus vid insättningar samt gratisspel innebar att förbudet mot fler än en bonus i 14 kap. 9 § spellagen har överträtts och att överträdelsen är allvarlig.

Betway Limited - Dom KR 2232-20.pdf

Överklagat

Betway Limited har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut 2022-07-06

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att inte bevilja prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.