ComeOn Sweden Ltd 2019-08-21 - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underårig

Beslut

ComeOn Sweden Ltd - varning och sanktionsavgift, vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga 2019-08-21.pdf

Överklagat

ComeOn Sweden Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2020-04-01

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt förbudet mot att erbjuda vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga, varför Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift. Domstolen satte däremot ned sanktionsavgiften.

Överklagat

ComeOn Sweden Ltd har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2021-06-24

Kammarrätten avslår överklagandet. Domstolen instämmer i underinstansernas bedömningar att varning är en tillräckligt ingripande åtgärd. Kammarrätten finner inte heller skäl att ifrågasätta den av förvaltningsrätten fastställda sanktionsavgiften om 5,5 miljoner kronor.

ComeOn Sweden Ltd - Dom KR 1440-20.pdf

Överklagat

ComeOn Sweden Ltd har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut 2022-07-11

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att inte bevilja prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.