Liseberg AB 2020-09-07 - varning och sanktionsavgift, brustit i spelansvaret

Beslut

Liseberg AB beslut om varning och sanktionsavgift - brustit i spelansvaret 2020-09-07.pdf

Överklagat

Liseberg AB har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2020-04-28

Förvaltningsrätten avslog överklagandet – Domstolen fann att bolaget överträtt förbudet mot att tillhandahålla spel till någon som är under 18 år och bestämmelsen om att åldersgränser för spel ska skyltas tydligt där de tillhandahålls. Överträdelsen är allvarlig och det saknas skäl att avstå från ett ingripande.

Laga kraft

Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.