Mr Green Limited 2021-08-23 - varning och sanktionsavgift, brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt brister i omsorgsplikten

Beslut

Mr Green Limited - varning och sanktionsavgift, brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt brister i omsorgsplikten 2021-08-23.pdf

Överklagat

Mr Green Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2022-05-05

Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Domstolen ansåg att bolaget har haft bristande rutiner avseende riskerna för penningtvätt och att det har överträtt penningtvättslagens regler om kundkännedom avseende de aktuella kunderna. Domstolen ansåg vidare att bolaget inte uppfyllt sina skyldigheter enligt omsorgsplikten avseende de aktuella kunderna. Varning bedömdes vara en tillräcklig åtgärd och de beslutade sanktionsavgifterna ansågs vara proportionerliga.

Mr green Limited - Dom FR 7081-21.pdf

Överklagat

Mr Green har överklagat till kammarrätten.