NGG Nordic Ltd 2019-06-27 - varning och sanktionsavgift, otillåten bonus och otillåtet lotteri

Beslut

NGG Nordic Ltd - varning och sanktionsavgift, otillåten bonus och otillåtet lotteri 2019-06-26.pdf

Överklagat

NGG Nordic Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2020-12-15

Förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet endast genom att sanktionsavgiften bestäms till 14 miljoner kr - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt bonusförbudet och tillhandahållit lotterier som inte omfattas av licensen, varför Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift. Vid bestämmandet av sanktionsavgiftens storlek gjorde förvaltningsrätten en sammantagen bedömning av alla relevanta omständigheter.

Överklagat

NGG Nordic Ltd har överklagat domen till kammarrätten

Dom 2022-01-18

Kammarrätten avslår överklagandet. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning. NGG Nordic Ltd - Dom KR 92-21.pdf

Överklagat

NGG Nordic Ltd har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut 2023-02-06

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att inte bevilja prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.