Polar Limited 2019-06-26 - varning och sanktionsavgift, vadhållning på matcher med minderåriga spelare

Beslut

Polar Limited - varning och sanktionsavgift, vadhållning på matcher med minderåriga spelare 2019-06-26.pdf

Överklagat

Polar Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2020-04-01

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt förbudet mot att erbjuda vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga, varför Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift. Domstolen satte däremot ned sanktionsavgiften.

Överklagat

Polar Limited har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2021-06-22

Kammarrätten bifaller överklagandet på så sätt sanktionsavgiften bestäms till 600 000 kr. Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt.

Polar Limited - Dom KR 1417-20.pdf

Överklagat

Polar Limited har överklagat domen från kammarrätten till Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut 2022-07-11

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att inte bevilja prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.