Skill On Net Ltd 2019-06-26 - varning och sanktionsavgift, brutit mot bonusregler

Beslut

Skill On Net Ltd - varning och sanktionsavgift, otillåten bonus och otillåtet lotteri 2019-06-26.pdf

Överklagat

Skill On Net Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2020-12-15

Förvaltningsrätten avslog överklagandet - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt bonusförbudet och tillhandahållit lotterier som inte omfattas av licensen, varför Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift.

Överklagat

Skill On Net har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2022-01-18

Kammarrätten avslår överklagandet. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning.

Skill On Net Ltd - Dom KR 204-21.pdf

Överklagat

Skill On Net har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut 2022-07-06

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att inte bevilja prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.