Spooniker Ltd 2020-12-04 - föreläggande att vidta rättelse m.m. förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder

Beslut

Spooniker Ltd - Föreläggande att vidta rättelse m.m. förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder 2020-12-04.pdf

Överklagat

Spooniker Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2021-04-01

Förvaltningsrätten upphäver Spelinspektionens beslut. Domstolen bedömer att bestämmelsen inte kan tolkas på annat sätt än att det är den av spelaren angivna insättningsgränsen som avgör om denne kan erbjudas kommersiellt onlinespel, inte dennes faktiska insättningar. Förvaltningsrätten i Linköping, dom FR 11518-20.

Överklagat

Spelinspektionen har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Jönköping.

Beslut 2021-05-28

Kammarrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd.

Laga kraft

Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.