Zecure Gaming Limited 2019-06-26 - varning och sanktionsavgift, vadhållning på matcher med minderåriga spelare

Beslut

Zecure Gaming Limited - varning och sanktionsavgift, vadhållning på matcher med minderåriga spelare 2019-06-26.pdf

Överklagat

Zecure Gaming Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2020-04-01

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt förbudet mot att erbjuda vadhållning på deltagare där övervägande andelen var underåriga, varför Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift. Domstolen satte däremot ned sanktionsavgiften.

Överklagat

Zecure Gaming Limited har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2021-06-18

Kammarrätten avslår överklagandet. Kammarrätten instämmer i Spelinspektionens och förvaltningsrättens bedömningar att varning är en tillräckligt ingripande åtgärd. Kammarrätten finner inte skäl att ifrågasätta den av förvaltningsrätten fastställda sanktionsavgiften och bedömer därför att avgiften ska bestämmas till 3 miljoner kronor.

Zecure Gaming Limited - Dom KR 1169-20.pdf

Överklagat

Zecure Gaming Limited har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut 2022-07-11

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att inte bevilja prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.