Publicerad: 2021-12-13

Inledning

Detta ställningstagande redovisar Spelinspektionens uppfattning om hur bestämmelsen i 11 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475), om att en höjning av en insättningsgräns ska börja gälla efter tidigast 72 timmar, ska tolkas.

Sammanfattning

Det ska alltid dröja minst 72 timmar innan en höjning av en insättningsgräns börjar gälla. Spelinspektionen bedömer att detta innebär att en höjning av insättningsgränsen inte får börja gälla innan en pågående vecko- eller månadsperiod har löpt ut. Det innebär att om en spelare vill höja sin veckogräns när t.ex. 24 timmar återstår av veckoperioden, får den höjda insättningsgränsen inte börja gälla förrän 48 timmar efter att veckoperioden har löpt ut.

Frågeställning

Enligt 11 kap. 3 § spelförordningen ska en höjning av en insättningsgräns tidigast börja gälla efter 72 timmar. Syftet med det rättsliga ställningstagandet är att klargöra vid vilken tidpunkt en höjning av en insättningsgräns tidigast får börja gälla i förhållande till perioden för de satta gränserna (dag, vecka, månad). Frågan är med andra ord om en höjning av en insättningsgräns får börja gälla efter 72 timmar även om perioden för den satta gränsen inte har löpt ut.

Gällande rätt m.m.

Vid onlinespel ska spelaren ange en övre gräns för sina insättningar (14 kap. 7 § spellagen [2018:1138]).

Gränserna för insättningar och förluster enligt 14 kap. 7 § spellagen ska anges per dag, vecka och månad. Om spelaren vill sänka en gräns ska ändringen gälla omedelbart. Om ändringen avser en höjning ska ändringen gälla tidigast efter 72 timmar (11 kap. 3 § spelförordningen).

Insättningsgränser behövs för att säkerställa att spelaren får en överblick över och möjlighet att fatta aktiva beslut om sitt spelande. Vad gäller onlinespel ska det finnas krav på att spelaren ska sätta gränser för hur stora insättningar denne vill kunna göra per dag, vecka och månad. Spelaren bestämmer därefter, inom gränserna, själv hur mycket han eller hon sätter in på sitt spelarkonto och på så vis minskar spelaren risken för att spela mer än vad som var tänkt från början (prop. 2017/18:220 s. 152).

Bedömning

Det ska alltid dröja minst 72 timmar innan en höjning av en insättningsgräns börjar gälla. Spelinspektionen bedömer att detta innebär att en höjning av insättningsgränsen inte får börja gälla innan en pågående vecko- eller månadsperiod har löpt ut. Det innebär att om en spelare vill höja sin veckogräns när t.ex. 24 timmar återstår av veckoperioden, får den höjda insättningsgränsen inte börja gälla förrän 48 timmar efter att veckoperioden har löpt ut. Om en spelare vill höja sin veckogräns när mer än 72 timmar återstår av veckoperioden, får den höjda insättningsgränsen däremot börja gälla direkt när veckoperioden löper ut.

Skälen för bedömningen är följande. Kravet på att en spelare ska ange insättningsgränser är en viktig spelansvarsåtgärd, eftersom gränserna ska säkerställa att spelaren får en överblick över sitt spelande och dessutom hindrar spelaren från att spela för mer pengar under en period än vad hen hade tänkt från början (jfr prop. 2017/18:220 s. 152). För det fall en höjning av en insättningsgräns skulle börja gälla direkt efter att 72 timmar har gått, trots att den pågående vecko- eller månadsperioden ännu inte har löpt ut, skulle bestämmelsen om att insättningar ska anges per vecka och månad förlora sitt syfte. Spelaren skulle då i praktiken endast ha en 72-timmarsgräns att förhålla sig till, vilket skulle göra det möjligt för spelaren att höja sina gränser oftare och därmed spela för mer pengar än vad hen hade tänkt från början. Bestämmelsen måste därför tolkas på så sätt att den pågående vecko- eller månadsperioden måste löpa ut innan en höjning kan börja gälla.