Publicerad: 2021-09-22

Inledning

Detta ställningstagande redovisar Spelinspektionens uppfattning om licenshavarens ansvar när det gäller spel på kredit i förhållande till omsorgsplikten i 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138).

Ställningstagandet gäller inte för de lotterier som undantagits från kreditförbudet enligt 14 kap. 8 § andra stycket spellagen.

Sammanfattning

Den som har licens att tillhandahålla spel enligt spellagen ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och ska även hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till det, den s.k. omsorgsplikten.

Spel om pengar på kredit kan kopplas till överdrivet spelande och kan få stora negativa konsekvenser för enskilda individer. Spelinspektionen anser därför att det inte är förenligt med omsorgsplikten att licenshavare bidrar eller uppmuntrar till att spelare lånar pengar för att upprätthålla sitt spelande. Licenshavare får därför inte informera eller länka till företag som enbart erbjuder betalningsalternativ i form av krediter, på webbplatser där spel om pengar tillhandahålls. Det är inte heller förenligt med omsorgsplikten att möjliggöra faktura som betalningsalternativ eller att erbjuda betalningsalternativ där insättningar görs via mobilen och kostnaden läggs på mobilabonnemangsfakturan, eftersom dessa förfaranden bidrar till spel på kredit. 

Frågeställning

Trots kreditförbudet i spellagen (14 kap. 8 §), förekommer det att licenshavare på sin webbsida informerar om och ibland även länkar till företag som endast erbjuder krediter som betalningsalternativ. Frågan som ska besvaras genom detta ställningstagande är hur detta förhåller sig till omsorgsplikten i 14 kap. 1 § spellagen.

Ställningstagandet gäller inte för de lotterier som undantagits från kreditförbudet enligt 14 kap. 8 § andra stycket spellagen.

Gällande rätt m.m.

Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sätt som är sunt och säkert under offentlig kontroll. Det innebär bland annat att spelen ska ha ett starkt konsumentskydd och att de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas (3 kap. 1 § spellagen).

Med starkt konsumentskydd menas att problemspelande ska förebyggas och motverkas för framför allt socioekonomiskt svaga grupper och andra utsatta grupper. De negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas genom att sociala och ekonomiska skadeverkningar och problemspelande motverkas samt genom bl.a. de spelansvarsåtgärder som lagen innehåller (prop. 2017/18:220
s. 294 f.). Spellagen innehåller konsumentskyddande bestämmelser om bland annat förbud för licenshavare att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel (14 kap. 8 § spellagen) och bestämmelsen om licenshavarens omsorgsplikt.

Omsorgsplikten innebär att licenshavaren ska säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och licenshavaren ska även hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till det (se 14 kap. 1 § spellagen). Omsorgsplikten syftar till att skydda spelarnas liv, hälsa och ekonomi samt indirekt även de anhöriga till spelarna (prop. 2017/18:220 s. 149).

Bedömning

Det finns en tydlig koppling mellan spel för lånade pengar och överdrivet spelande

Att låna pengar för att spela eller att spela för mer än man har råd med är tecken på spelproblem. Personer som har spelproblem har ofta även skulder och ekonomiska problem, (notering 1). Överskuldsättning är ett stort problem för den enskilda individen och dennes närstående, och det finns ett samband mellan överskuldsättning och kreditgivning, (notering 2). I en enkätundersökning som genomfördes under 2019 bland kommunernas budget- och skuldrådgivningar för att ta reda på hur skuldsättning som har orsakats av spel har förändrats över tid, har en stor majoritet (90 procent) av de budget- och skuldrådgivare som svarat på enkäten angett att mellan 10 och 30 procent av de hjälpsökande har haft skulder till följd av spel om pengar, (notering 3). Spelproblem är också ett av de vanligast förekommande skälen till skuldsättningens uppkomst vid ansökan om skuldsanering, (notering 4). Det är således tydligt att spel om pengar på kredit kan kopplas till överdrivet spelande och kan få stora negativa konsekvenser.

På grund av de problem som är förknippade med spel om pengar på kredit är det inte tillåtet för den som har licens eller är spelombud enligt spellagen att erbjuda eller lämna kredit för insatser till ett spel (14 kap. 8 § spellagen). Vid införandet av bestämmelsen om kreditförbud uttalade regeringen följande (prop. 2017/18:220 s. 153).

Att spela på kredit kan få långtgående konsekvenser. Om en kredit erbjuds för insatser i ett spel är det lätt att spelaren under spelets gång frestas att spela över sin ekonomiska förmåga. Det bör därför i spellagen införas ett motsvarande förbud för licenshavare att erbjuda eller lämna kredit för spel som för närvarande finns i lotterilagen. Det är licenshavaren som har det fulla ansvaret för att kreditförbudet upprätthålls.

Att uppmuntra och bidra till spel på kredit är inte förenligt med kravet på att motverka överdrivet spelande

Trots kreditförbudet i spellagen (14 kap. 8 §) och omsorgsplikten, förekommer det att licenshavare på sin webbsida informerar och ibland även länkar till företag som endast erbjuder krediter som betalningsalternativ. Det är licenshavaren som ansvarar för att den information som finns på och nås från licenshavarens webbplatser där spel tillhandahålls inte bidrar till ökad användning av kredit vid spel. Med tanke på de problem som finns, kopplat till krediter i samband med spel kan det ifrågasättas om det höga konsumentskydd som åligger licenshavarna enligt spelregleringen kan upprätthållas samtidigt som man uppmuntrar eller bidrar till spel på kredit. Information eller länkning som bidrar till spel på kredit på en licenshavares webbplats innebär i sig ett uppmuntrande till spel även för de som egentligen inte har råd att spela. Genom ett sådant agerande medverkar licenshavaren till ett överdrivet spelande snarare än motverkar överdrivet spelande som åligger en licenshavare inom ramen för omsorgsplikten.

Spelinspektionen anser därför att det inte är förenligt med omsorgsplikten att licenshavare på något sätt bidrar eller uppmuntrar till att spelare tar lån för att upprätthålla sitt spelande. Information eller länkning till företag som enbart erbjuder betalningsalternativ i form av krediter får således inte förekomma på webbplatser där spel om pengar tillhandahålls. Det är inte heller förenligt med omsorgsplikten att möjliggöra faktura som betalningsalternativ eller att erbjuda betalningsalternativ där insättningar görs via mobilen och kostnaden läggs på mobilabonnemangsfakturan, eftersom dessa förfaranden bidrar till spel på kredit.


(Notering 1) Folkhälsomyndigheten, Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem, Spel om pengar är en folkhälsofråga, 2020 version 2.

(Notering 2) Konsumentverkets Rapport 2021:1, Konsument på kredit - En analys av situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning s. 9 och 12.

(Notering 3) Statskontoret 2020:08 Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, Delrapport 3, Första året med den nya spelregleringen s. 86 f.

(Notering 4) Kronofogden Förstudie spelmissbruk, (2019-05-07) s. 3.