Informationen på denna sida riktar sig i första hand till de aktörer som ska ansluta till det nationella självavstängningsregistret, Spelpaus.se

En spelare kan via Spelpaus.se (det nationella självavstängningsregistret) stänga av sig från allt licensierat spel som kräver registrering.

Licenshavare ska genom förfrågningar till självavstängningsregistet kontrollera om spelare och andra enskilda har stängt av sig. Kontrollen ska göras för licenshavarna inte ska registrera eller erbjuda spel till avstängda spelare eller skicka direktreklam till de som stängt av sig.

För uppgifter om enskildas personliga förhållanden i självavstängningsregistret råder en presumtion för sekretess.

Vilket spel kan jag stänga av mig ifrån?

Från och med den 1 januari 2019 kan en person stänga av sig från allt licenserat spel som kräver registrering enligt spellagen. Spel som kräver registrering omfattar licenserat spel på kasino (på land och på nätet), datorsimulerat automatspel, bingo och lotterier online, vadhållning, spel på värdeautomater (VLT). Här kan du se vilka spelbolag och webbsidor som omfattas då du stänger av dig i det nationella självavstängningsregistret här.

Vissa spel har i föreskrifter, LIFS 2018:3, undantagits från kravet på registrering. Följande spel omfattas av undantaget på registrering; Skraplotter eller andra lotter som inte tillhandahålls online och som omfattas av licens enligt 5 och 6 kap. spellagen (tex. prenumerationslotterier), bingo enligt 6 kap. spellagen, lokalt poolspel på hästar enligt 6 kap. 8 § spellagen, kasinospel och varuspelsautomater enligt 9 kap. spellagen, och spel på fartyg i internationell trafik enligt 10 kap. spellagen.

Spelare och andra enskilda kan inte stänga av sig från lotterier eller direktreklam avseende lotterier som meddelats med stöd av lotterilagen.

Vad är Spelpaus.se?

Spelpaus.se är Spelinspektionens domän där självavstängningsregistret är tillgängligt för allmänheten. Det är Spelinspektionen som ansvarar för självavstängningsregistret på Spelpaus.se. 

Hur länge kan en person stänga av sig?

Spelare och andra enskilda kan stänga av sig under viss tid i 1, 3 eller  6 månader eller tills vidare.

Går en avstängning att ångra?

En avstängning under viss tid går inte att ångra. Det innebär att avstängning under viss tid, exempelvis 3 månader, inte kan avslutas innan 3 månaders perioden löpt ut. En tillsvidare avstängning kan inte hävas förrän efter tolv månader. Om en tillsvidare avstängning inte hävs efter tolv månader fortsätter avstängningen att gälla.

Vad händer efter avstängningsperioden upphör?

Spelare och enskilda kan registrera sig, spela och eventuellt få direktreklam avseende spel skickad till sig efter att avstängning upphör. En avstängning tills vidare kan hävas först efter 12 månader från det att personen stängt av sig.

Vem kan anslutas till registret?

Den som erhåller licens och erbjuder spel som kräver registrering enligt spellagen ansluts till registret. Se vilka som omfattas här.

Hur använder licenshavare det nationella självavstängningsregistret?

När en person vill registrera sig eller loggar in i spelsystemet måste licenshavaren kontrollera mot registret om en person har stängt av sig från spel. Registret är även avsett att användas av licenshavare för att det ska kunna uppfylla sina skyldigheter att inte rikta direktreklam till en person som har stängt av sig i självavstängningsregistret. 

Vem kan stänga av sig i självavstängningsregistret?

Personer med ett svenskt personnummer kan anmäla avstängning genom e-legitimation.

Licenshavarnas skyldigheter gällande självavstängningsregistret

En licenshavare är skyldig att kontrollera om en person som vill registrera sig för spel är avstängd för spel i det nationella självavstängningsregistret. Om kontrollen visar att spelaren har stängt av sig från spel, ska licenshavaren neka spelaren registrering.

Samma kontroll måste sedan göras varje gång en spelare loggar in i spelsystemet. Om kontrollen visar att spelaren har stängt av sig från spel, ska licenshavaren neka spelaren tillträde till spel.

Kontroll av om någon är avstängd i det nationella självavstängningsregistret ska även göras när licenshavare vill rikta direktreklam till spelare och andra enskilda.  Licenshavaren ska på sin webbplats tillhandhålla en länk till  Spelinspektionens webbplats, Spelpaus.se där anmälan om självavstängning kan göras.

När och hur ansluter jag till det nationella självavstängningsregistret?

Anslutning kommer att vara möjlig när licens erhållits. Anslutningsuppgifter till självavstängningsregistret meddelas till licenshavarens kontaktperson.

Görs alla licenshavarens alla kontroller mot samma API?

Nej, självavstängningsregistret har två API:er, ett som ska användas för kontroll vid registrering och inloggning och ett för kontroll inför direktmarknadsföring.

Var kan spelbolagen testa uppkoppling av spelsystem till Spelpaus.se?

På Spelinspektionens hemsida finns test-API:er och teknisk dokumentation. Testsystemet tillhandahåller ID nummer och nycklar som kan användas under test för att säkerställa funktionalitet från ett spelsystem till det nationella självavstängningsregistret.

Vad kommer kontrollen som licenshavarna gör i självavstängningsregistret visa?

Licenshavare kommer vid förfrågningar endast få till svar att spelare och andra enskilda är avstängda eller inte i det nationella självavstängningsregistret. Information om hur länge spelare och andra enskilda har valt att stänga av sig i det nationella självavstängningsregistret ges ej i registrets nuvarande grundversion. Kontrollsvarets komplettering med denna information kan komma att tas upp i samband med vidareutveckling av systemet längre fram.

Licenshavaren kan dock erhålla kännedom om att en spelare är avstängd från spel tills vidare även på andra sätt t.ex. från kunden själv eller genom licenshavarens eget självavstängningssystem.

Vid kontroll mot Spelpaus är spelaren avstängd och nekas registrering/spel. Spelaren säger att hen inte är avstängd. Hur kan det hanteras?

Spelaren kan hänvisas till Spelpaus.se där den kan logga in och se sin avstängning.

Behöver spelbolagets IP adresser som anropar självavstängningsregistret bli vitlistade?

Ja, spelbolagets IP adresser behöver bli vitlistade hos Spelinspektionen. Information om hur det ska göras delges i samband med anslutning.

Vad händer om en spelare, som har en aktiv session hos en licenshavare, stänger av sig i det nationella självavstängningsregistret?

Det nationella självavstängningsregistret är ett pull-system och skickar ej ut information när en spelare stänger av sig. Spelarens pågående session hos licenshavaren påverkas därmed inte. Licenshavaren meddelas dock att spelaren är avstängd vid nästa inloggningstillfälle.

Vad avses med marknadsföring direkt till spelare?

Av 15 kap. 2 § spellagen framgår att marknadsföring inte får riktas direkt till en spelare som har stängt av sig.

Enligt prop. 2017/18:220 s. 328, kan direktreklam handla om t.ex. reklam via adresserad post, e-post, sms eller telefoni. Även reklam i andra digitala kanaler än e-post kan omfattas av förbudet. Exempelvis kan det handla om marknadsföring i sociala medier, om denna kan anses vara individualiserad på motsvarande sätt som t.ex. reklam via adresserad post.

Hur långt i förväg inför direkt marknadsföring måste det kontrolleras mot Spelpaus.se om en person har stängt av sig?

Av 15 kap. 2 § spellagen framgår att marknadsföring inte får riktas direkt till en spelare som har stängt av sig.

Det är upp till aktörerna själva att göra bedömningen av om deras utskick överensstämmer med lagen så att direktreklam inte riktas till personer som har stängt av sig i det nationella självavstängningsregistret.