Publicerad: 2016-02-10

I uppdraget ingår att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur de kan förebyggas samt verka för samordning på nationell nivå

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem. Uppdraget syftar till att stödja ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå. I det ingår att:

  • ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om spelproblem och hur de kan förebyggas
  • verka för samordning på nationell nivå
  • fortsätta att bedriva befolkningsundersökningen Swelogs samt överväga behov av uppföljningssystem och eventuellt förbereda ett sådant.

Folkhälsomyndigheten ska inom ramen för sitt arbete särskilt uppmärksamma och sprida kunskap om hur man kan motverka att barn och unga börjar spela om pengar. Folkhälsomyndigheten ska även uppmärksamma skillnader mellan kvinnor och män.

Ett kunskapsstöd ska finnas tillgängligt senast den 31 december 2016. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 april 2018 och ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen och i dialog med Lotteriinspektionen samt med Utredningen om omreglering av spelmarknaden (Fi 2015:11).

Läs mer om uppdraget på regeringen.se

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/02/uppdrag-att-genomfora-insatser-for-att-forebygga-spelproblem/