Publicerad: 2020-08-11

Spelinspektionens beslutade att meddela AG Communications anmärkning med sanktionsavgift och Mandalorian Technologies Limited (ägs numer av PAF Multibrand Limited) varning med sanktionsavgift på grund av överträdelser av bonusbestämmelsen i 14 kap. 9 § spellagen (2018:1138). Besluten överklagandes, varefter Förvaltningsrätten i Linköping avslog överklagandena den 15 juni 2020. Spelinspektionens beslut ändrades alltså inte.

AG Communications och Mandalorian Technologies Limited har inte överklagat förvaltningsrättens domar. Domarna har därför vunnit laga kraft.

Domarna (mål nr 4728-19 och 5350-19) finns att läsa på Sveriges domstolars webbsida. https://www.domstol.se/nyheter/2020/06/forvaltningsratten-har-provat-overklaganden-gallande-overtradelser-av-spellagens-bonusbestammelse/