Publicerad: 2018-04-04

Den 29 mars notifierade Kommerskollegium förslag till ny spelförordning till EU. Förordningen innehåller kompletterande föreskrifter till spellagen. Spelförordningen följer spellagens struktur och innehåller främst tillämpningsföreskrifter för spelmyndigheten och preciseringar av lagens föreskrifter. I förordningen finns bland annat närmare bestämmelser om licensförfarandet, spelansvar, behandling av personuppgifter, tillsyn och avgifter.

Förslag till ny spelförordning

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=131&dLang=SV

Förslag till ny spellag

Kommerskollegium anmälde den 19 december 2017 på regeringens uppdrag förslaget till ny spellag (anmälningsnummer 2017/590/S). http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/sv/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=590&dLang=SV