Publicerad: 2023-09-12

Spelinspektionen överlämnade den 11 september 2023 förslag till ändringar av "Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål (LIFS 2018:4)" till Kommerskollegium för notifiering till EU.

Föreskrift (LIFS 2018:4) reglerar vilka krav fysiska lotter ska uppfylla innan försäljning av lotterna kan påbörjas. Spelinspektionen har analyserat dagens krav och konstaterat att det behövs ändringar i dessa för fysiska lotter.

Syftet med ändringarna är att utformningen av fysiska lotters säkerhetsdetaljer ska vara proportionerliga och rimliga för vad som är möjligt för moderna tryckerier att uppfylla.