Publicerad: 2017-06-21

Den nya penningtvättslagen

Den 1 augusti 2017 träder en ny penningtvättslag i kraft. En viktig nyhet med den nya penningtvättslagen är att anordnare av spel måste följa bestämmelserna. På spelområdet har reglerna tidigare bara gällt kasinospel enligt kasinolagen. Anordnare som omfattas av lagen ska bland annat upprätta en riskbedömning och rutiner för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Förslag på undantag från regelverket

Lotteriinspektionen föreslås få rätt att meddela undantag från hela eller delar av regelverket. Sådana undantag ska enligt förslaget meddelas genom föreskrifter. En förutsättning för att undantag ska kunna meddelas är att regeringen genom förordning ger Lotteriinspektionen ett sådant bemyndigande. Vidare måste undantag från regelverket vara i överrensstämmelse med EU:s supranationella riskanalys avseende tillhandahållare av speltjänster.

Eftersom varken den nya penningtvättslagen, förordningen, Lotteriinspektionens bemyndiganden eller EU:s supranationella riskanalys är antagna ännu så har inte Lotteriinspektionen möjlighet att meddela eventuella undantag. För att kunna ge spelmarknaden nödvändig vägledning om hur Lotteriinspektionen ser på lagens tillämpningsområde har myndighetens styrelse fattat ett inriktningsbeslut om vilka speltjänster som bör undantas i kommande föreskrifter.

Lotteriinspektionens riskbedömning

Under 2014 gjorde Lotteriinspektionen en första bedömning av riskerna för penningtvätt på spelmarknaden. Riskbedömningen har uppdaterats under 2017. Dokumentet ska bland annat fungera som vägledning för marknaden och ligga till grund för beslut om undantag från reglerna som myndigheten beslutar.

Vilka speltjänster omfattas av regelverket?

I regeringens proposition 2016/17:173 föreslås att anordnare av kasinospel enligt kasinolagen och anordnare av speltjänster som bedrivs med tillstånd eller registrering enligt lotterilagen ska omfattas av den nya penningtvättslagen. Vissa kompletterande bestämmelser föreslås också i lotterilagen, till exempel bestämmelser om krav på att de personer som anordnar spel ska vara lämpliga för uppgiften.

Speltjänster som, enligt Lotteriinspektionen, bör undantas helt från regelverket

Lotteriinspektionen har för avsikt att följande speltjänster helt undantas från tillämpningen av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • Kommunala och regionala lotterier som bedrivs med stöd av tillstånd eller registrering enligt 16 och 17 §§ lotterilagen.
  • Bingospel som bedrivs med tillstånd från Lotteriinspektionen.

Med kommunala och regionala lotterier avses sådana lotterier som anordnas av en sammanslutning som är verksam huvudsakligen inom endast en kommun eller när lotteriet bedrivs i flera kommuner inom ett län, som till exempel föreningslotterier.

Bingospel med tillstånd från Lotteriinspektionen är sådant spel som bedrivs över flera län eller med högre vinstvärde än ett prisbasbelopp.

Speltjänster som, enligt Lotteriinspektionen, delvis bör undantas från regelverket

Lotteriinspektionen har för avsikt att följande speltjänster endast ska omfattas av bestämmelserna om lämplighet i 10 a, 50 c och 52 a §§ lotterilagen.

  • Lotterier som bedrivs med tillstånd enligt 16 § lotterilagen och som bedrivs i mer än ett län (rikslotterier).
  • Penningautomater och värdeautomater som bedrivs med stöd av tillstånd enligt 26 § lotterilagen (automatspel på fartyg i internationell trafik).
  • Roulett-, tärnings-, och kortspel som bedrivs med stöd av tillstånd enligt 32–34 §§ lotterilagen (restaurangkasino).
  • Bingospel som bedrivs med tillstånd från länsstyrelsen enligt 42 § lotterilagen.
  • Egentliga lotterier enligt 4 § lotterilagen som bedrivs med tillstånd enligt 45 § lotterilagen och som distribueras genom ombud.

I samband med ansökningar om tillstånd att anordna spel ska tillståndsmyndigheten genomföra en lämplighetsprövning av lednings- och ägarpersoner (då sådana finns) hos sökanden. I övrigt är ovanstående speltjänster undantagna från bestämmelserna i penningtvättslagen och lotterilagen.

Lämplighetsprövning

Av regeringens förslag till nya bestämmelser i lotterilagen framgår bland annat att lämpligheten hos anordnare av speltjänster som omfattas av penningtvättslagen ska prövas. Om lagen antas enligt regeringens förslag kommer Lotteriinspektionen att pröva lämpligheten hos anordnare från och med den 2 augusti 2017. Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ges tillstånd att anordna lotterier.

Konsekvenser

Kravet på lämplighetsprövning medför att den som söker tillstånd måste bifoga intyg och andra handlingar som visar att ledningspersoner och, i förekommande fall, ägarpersoner hos sökanden är lämpliga att anordna spel. Nya ansökningsblanketter kommer att finnas på Lotteriinspektionens hemsida från och med den 2 augusti.  

En annan nyhet är att de som söker tillstånd ska bifoga en eller flera bilagor till ansökan som är utformade för att lämplighetsprövningen ska kunna hanteras.

Registrering av ombud

Enligt förslag till nya bestämmelser i lotterilagen ska ombud som säljer lotter, tar emot insatser eller förmedlar vinster i ett lotteri registreras hos Lotteriinspektionen. De anordnare som använder sig av ombud ska ansöka om registrering av dessa hos Lotteriinspektionen senast den 2 februari 2018.

Lotteriinspektionen arbetar med att utveckla e-tjänst som ska användas för ansökningar om registrering. E-tjänsten beräknas vara färdig att använda under hösten 2017. Innan e-tjänsten är på plats kommer inte Lotteriinspektionen att kunna ta emot ansökningar om registrering av ombud.

PDF-ikon RAPPORT: Lotteriinspektionens riskbedöming för olika spelformer, klicka här!