Publicerad: 2016-06-29

Domen som ej vunnit laga kraft går emot tidigare avgörande från både tingsrätter och hovrätter.

Linköpings tingsrätt meddelade den 27 juni en friande dom i målnr B 3644-15 gällande brott mot lotterilagen. Rättsfallet avsåg en pizzeria i Motala i vilken åklagaren ansåg att det olovligen anordnats lotterier för allmänheten i form av spel på uppställda elektroniska spelautomater. Ägaren till pizzerian och utställaren av de i åtalet benämnda spelautomaterna stod åtalade för brott mot lotterilagen. Tingsrätten frikände de åtalade med bedömningen att den aktuella utrustningen inte kunde anses utgöra elektroniska spelautomater enligt lotterilagen och ogillade åtalet då det var utformat på så sätt att en grund utgjorde att utrustningen på plats skulle anses som spelautomater. Tingsrätten tog i sin dom ej ställning till var det aktuella lotteriet ansågs anordnat.

Domen som ej vunnit laga kraft går emot tidigare avgörande från både tingsrätter och hovrätter. I de tidigare avgöranden har man meddelat att aktuell typ av elektronisk utrustning ansetts vara av sådan beskaffenhet att de är att anse som elektroniska spelautomater som omfattas av lotterilagens bestämmelser, senast i en dom från tingsrätten i Borås.

Att rättstillämpningen inom området inte är enhetlig utgör ett problem, särskilt då överinstanserna varit enhetliga i sin bedömning gällande brott mot lotterilagen avseende dessa spelautomater.