Publicerad: 2017-01-27

Den 1 januari 2017 trädde lagändringar i kraft som innebär att det införts en generell åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri.

18-årsgräns för lotterier med tillstånd enligt 16 § lotterilagen Lagändringen påverkar de lotterier på kommunal nivå som anordnas med tillstånd enligt 16 § lotterilagen. Det betyder till exempel att lotter i ett så kallat 50/50 lotteri (fifty-fifty lotteri) eller ett billotteri som anordnas av föreningar med tillstånd enligt 16 § inte får säljas till personer under 18 år.

Vissa lotterier är undantagna Lotterier som anordnas inom en registrering enligt 17 §, eller lotterier som inte kräver tillstånd och anordnas enligt 19 och 20 §§ är undantagna från åldersgränsen.

Upplys de lokala föreningarna Kommunen som tillståndsmyndighet behöver inte utfärda särskilda villkor åldersgränsen framgår, däremot kan det vara bra att informera de lokala föreningarna om lagändringen och den nu gällande åldersgränsen i samband med tillståndsprövningen.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lotterilag-19941000_sfs-1994-1000