Publicerad: 2018-01-09

Regeringen har skickat förslaget till ny spelreglering till lagrådet på remiss.

Lagrådsremissen kan läsas på: http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/01/en-omreglerad-spelmarknad/

Om lagrådsremiss

Innan regeringen lämnar en proposition till riksdagen skickar regeringen vanligtvis ett utkast av den, en så kallad lagrådsremiss, till Lagrådet som kontrollerar att det nya lagförslaget inte kolliderar med eller strider mot grundlagen eller någon annan lag.

Lagrådet lämnar sina synpunkter i form av ett yttrande som publiceras på Lagrådets webbplats.

Läs mer på lagrådets webbplats, klicka här!