Publicerad: 2020-09-09

Det framgår att Liseberg AB inte har haft kännedom om regleringen avseende åldersgränser i spellagen. Liseberg AB har till följd av detta tillhandahållit licenspliktigt spel till personer under 18 år samt brustit i efterlevnaden av kravet på att åldersgränsen för ett spel tydligt ska anges på platser där spelet tillhandahålls. Bolaget har därmed åsidosatt sina skyldigheter enligt 14 kap. 2 och 3 §§ spellagen.

Spelinspektionen konstaterar att Liseberg AB har meddelat att bristerna är åtgärdade. Spelinspektionen saknar anledning att anta att Liseberg AB kommer att upprepa överträdelserna och anser därför att en varning kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd.

Mot bakgrund av lagstiftningens syfte och med beaktande av ovanstående bedömer Spelinspektionen att varningen ska förenas med en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek uppgår till 20 000 kronor.

Beslut om varning och sanktionsavgift för Liseberg AB