Publicerad: 2017-07-27

Lotteriinspektionen har den 24 juli beslutat om remissvar över Spellicensutredningens betänkande En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). Lotteriinspektionen framhåller bland annat vikten av att den nya Spelmyndigheten i god tid får tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag. Lotteriinspektionen avstyrker förslaget om att Spelmyndigheten ska styras som ett enrådighetsverk med insynsråd och förespråkar att myndigheten ska ledas av en styrelse med fullt ansvar på samma sätt som idag. Lotteriinspektionen tillstyrker i övrigt betänkandet i stort, men lämnar ett antal synpunkter på vissa av de förslag och bedömningar som gjorts.
Läs Lotteriinspektionens remissvar över spellicensutredningen, klicka här!