Publicerad: 2020-01-13

Riksdagen har beslutat om vissa ändringar i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Bakgrunden till ändringarna är EU:s så kallade femte penningtvättsdirektiv. De nya reglerna började gälla den 1 januari 2020.

Spelinspektionen har beslutat att ändra följande bestämmelser i myndighetens penningtvättsföreskrifter för att dessa ska stämma överens med lagen:

  • 3 kap. 3 § föreskriften ändras så att det uttryckligen framgår att licenshavaren även ska analysera vilka hämndåtgärder som kan förekomma mot anställda. Detta eftersom det i lagen tydliggörs att fientliga åtgärder mot anställda även omfattar hämnd.
  • 6 kap. 2 § föreskriften kompletteras med ordet ”Säkerhetspolisen”. Detta eftersom Säkerhetspolisen i och med lagändringarna ges samma rätt som Polismyndigheten att begära in uppgifter från verksamhetsutövare.

Ändringarna sker genom att Spelinspektionen meddelar nya föreskrifter och allmänna råd (SIFS 2019:2) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya föreskrifterna börjar gälla den 1 februari 2020. Samtidigt upphävs Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 SIFS 2019:2 Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. PDF