Publicerad: 2017-09-11

Sedan den 1 januari 1995 är det enligt 37 § lotterilagen (1994:1000) inte tillåtet för den som anordnar ett lotteri att lämna kredit för insatser i lotteriet. Den 1 augusti 2002 utvidgades förbudet till att även gälla den som är ombud för den som anordnar lotteriet.

Efter utvidgningen av kreditförbudet 2002 framkom att det förekom försäljning av lotter mot faktura. Detta skulle formellt sett strida mot kreditförbudet. Mot denna bakgrund infördes den 1 januari 2005 en möjlighet till undantag från kreditförbudet i 37 § andra stycket lotterilagen. Av bestämmelsen framgår att Lotteriinspektionen får medge undantag från förbudet beträffande ett visst lotteri om det föreligger synnerliga skäl.

I förarbetena till bestämmelsen (prop. 2004/05:3 s. 19 f) anför regeringen bland annat att så kallade rikslotterier bör kunna ges möjligt att under vissa förutsättningar sälja lotter mot faktura. De konstaterade att det i och för sig rörde sig om en form av kredit men att det snarare framstod som ett alternativt betalningsätt än ett sätt att göra det möjligt för den som inte har råd att ändå spela. Försäljningsmetoden ansågs inte heller innebära en risk för spelmissbruk vilket motiverade införandet av förbudet mot att lämna kredit för sina insatser. Bedömningen var att det i stället rörde sig om en lösning som var praktisk och ekonomisk för både anordnaren och lottköparen. Risken för ett upprepat och ett oplanerat spelande framstod som i det närmaste utesluten. De skäl som motiverade införandet av förbudet mot kreditgivning kunde alltså inte åberopas mot det nu aktuella sättet att sälja lotter. Regeringen fann mot denna bakgrund att förbudet mot kreditgivning borde kompletteras med en möjlighet till undantag.

Lotteriinspektionen gör vid varje enskild tillståndsprövning en bedömning utifrån de i ansökan angivna förutsättningarna avseende fakturaförsäljning om det föreligger synnerliga skäl till undantag från kreditförbudet. För närvarande har Lotteriinspektionen beviljat ett antal anordnare sådant undantag.

Lotteriinspektionens roll är att utöva tillsyn över den svenska spelmarknaden och arbetar kontinuerligt med regelutveckling.

Läs mer om rikslotterier, klicka här.