Publicerad: 2018-06-08

Utredning kopplat till nya spellagstiftningen

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska analysera hästnäringens och idrottens förutsättningar efter omregleringen av spelmarknaden. I uppdraget ingår även att följa Svenska Spels anpassning till den nya lagen samt att överväga ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningar av spel.

Läs mer: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/regeringen-tillsatter-utredning-kopplat-till-den-nya-spellagstiftningen/

Statskontoret utvärderar och följer upp

Statskontoret har tidigare fått i uppdrag att utvärdera och följa upp omregleringen av spelmarknaden. Statskontoret ska bland annat titta på effekterna på folkhälsan, konsumentskyddet, statens intäkter från spel och finansieringen av allmännyttiga ändamål. Statskontoret ska fram till och med år 2022, årligen redovisa resultatet av sin uppföljning och utvärdering.

Läs mer: https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/ovriga-dokument/uppdrag-till-statskontoret-utvardera-spellicens.pdf