Publicerad: 2017-12-22

Lotteriinspektionen får många frågor om vilka handlingar ett ombud som är en juridisk person ska lämna till anordnare av lotterier som omfattas av 48 b § lotterilagen för att myndigheten ska kunna göra en lämplighetsprövning av ombudet.

Av 4 f § lotteriiförordningen framgår att ombudet ska vara lämplig för att kunna registreras som ombud. Av paragrafen framgår även att Lotteriinspektionen får bestämma vilka uppgifter som ska ingå i lämplighetsprövningen.

Handlingar som anordnaren ska lämna in för lämplighetsprövning

Av 8 § Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (LIFS 2017:2) framgår att följande handlingar ska lämnas med ansökan om registrering:

1. utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister,

2. skuldutdrag eller skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten,

3. bevis från Bolagsverket om att näringsförbud inte föreligger,

4. konkursfrihetsbevis från Bolagsverket,

5. senaste beskedet om slutlig skatt från Skatteverket, och

6. en lista över ombudets försäljningsställen med adress.

Vilka personer hos ombudet som omfattas av lämplighetsprövningen

Om ombudet är en juridisk person (t.ex. ett handelsbolag eller aktiebolag) ska dessa handlingar (se Bilaga – registrering av ombud, ledningsprövning, juridiska personer) lämnas in för följande personer som företräder den juridiska personen (beroende på associationsform).*

  • Styrelseledamöter
  • Styrelsesuppleanter
  • Verkställande direktör (VD)
  • Vice VD
  • Bolagsmän**
  • Komplementärer
  • Kommanditdelägare
  • Externa/särskilda firmatecknare
  • Prokurister
  • Ledningspersoner i juridiska personer som förvaltar stiftelser

* I LIFS 2017:2 lämnar myndigheten ett allmänt råd till 8 § att anordnaren kan lämna in ett registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande dokumentation som visar vilka som företräder den juridiska personen.

** Är bolagsmännen juridiska personer ska angivna handlingar lämnas för de som företräder den juridiska personen.