Publicerad: 2021-06-30

I Spelmarknadsutredningen (SOU 2020:77) föreslås att Spelinspektionen ska kunna meddela föreskrifter om undantag från det bedömningsförfarande som avses i 16 kap. 3 § spellagen (2018:1138) och i så fall föreskriva vilka andra bedömningsförfaranden som i stället ska gälla. Utredningen anger som motivering att det finns skäl att se över de nuvarande tekniska kraven och, under förutsättning att det bedöms möjligt med bibehållet konsumentskydd och säkerhet i spelen, anpassa dessa bättre till olika spelverksamheter.

Med erfarenhet av tillämpning av Spelinspektionens nuvarande tekniska föreskrifter anser vi att dessa behöver ses över. Syftet med de föreslagna föreskrifterna är att de tekniska kraven för de aktörer som tillhandahåller spel för allmännyttiga ändamål anpassas efter den typ av spel som tillhandahålls och de olika risker som spelet kan medföra.

Föreskrifterna som nu föreslås baseras på utredningens förslag till nytt bemyndigande i spelförordningen. Det innebär att den slutgiltiga utformningen av föreskrifterna kan komma att ändras.

Skriftliga synpunkter

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Spelinspektionen via e-post till registrator@spelinspektionen.se senast den 1 september 2021. Ange diarienummer 20Si1317. Vi ser gärna att synpunkter skickas in i både Word- och Pdf-format.

Frågor om remissen sänds i första hand till registrator@spelinspektionen.se. Det går även bra att kontakta Johan Wallin, 0152-650 168, efter den 9 augusti.