Publicerad: 2023-03-14

Spelinspektionen har sett över föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:4) om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål. Ändringar föreslås för att utformningen av fysiska lotters säkerhetsdetaljer ska vara proportionerliga, rimliga och möjliga att uppfylla i praktiken.

Med hänsyn till att LIFS 2018:4 utformades innan spellagen trädde i kraft och baserades på dåvarande tekniska förutsättningar och erfarenheter från Lotteriinspektionens arbete, finns det behov av att införa ändringar i den aktuella föreskriften.

De ändringar som föreslås är, bland annat:

  • att definition ”minitext” ersätter nuvarande begrepp ”mikrotext” då maximal storlek på en liten text höjs från 0,30 mm till 0,4 mm,
  • att en ny undantagsbestämmelse införs,
  • att makuleringsbestämmelsen tas bort,
  • att införa bestämmelser gällande onlinevalidering
  • att begreppen ”UV-dött material” och ”UV-säkring” ersätter begrepp ”dold UV-säkring” samt
  • vissa formaliaändringar.

De ändringar som föreslås innebär en lättnad av vissa krav vid tryckning och möjlighet för licenshavare att använda onlinevalidering utan att påverka säkerheten för spelarna.

Observera att förslaget innehåller endast de föreslagna ändringarna. Övriga bestämmelser i LIFS 2018:4 gäller.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Spelinspektionen via e-post till registrator@spelinspektionen.se senast den 5 april 2023Ange diarienummer 22Si904. Vi ser gärna att synpunkterna skickas in i Word-format.

Bilagor

Kontakt

Frågor om remissen skickas i första hand till registrator@spelinspektionen.se

Det går även bra att kontakta Olga Rosenqvist olga.rosenqvist@spelinspektionen.se