Publicerad: 2019-01-22

Spelinspektionen har fått in många klagomål och tips om brister hos spelbolag på flera olika områden, vilket även Spelinspektionen uppmärksammat i sin tillsyn. Det har framförallt handlat om brister i förhållande till licenshavares ansvar för kontroll mot självavstängningsregistret Spelpaus.se och att marknadsföring har riktats direkt till spelare som har stängt av sig från spel. Men det handlar även om brister på andra områden såsom krav på utformning och tydlighet på spelbolagens webbsidor, att man kan spela utan att behöva registrera sig med mera.

En utgångspunkt i den nya spelregleringen är att spelandet ska kanaliseras till ansvarfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer. Regleringen bygger på att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en svensk spellicens och att aktörer utan licens ska stängas ute. Av detta skäl har hårda straff införts för de aktörer som bedriver licenspliktig spelverksamhet utan licens. Åtgärder mot olovlig spelverksamhet är viktiga. Minst lika viktigt är att de aktörer som har licens verkligen följer regleringen, det vill säga lag, förordning, föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av spellagen i licensbesluten.

En licenshavare ska på eget initiativ se till att uppfylla sina skyldigheter enligt regleringen. En beviljad licens innebär att ansvaret för spelverksamheten ligger hos licenshavaren. Med detta ansvar följer en skyldighet att se till att regleringens krav följs på alla områden.

Spelinspektionen kommer att inleda tillsyn och agera mot de licenshavare som inte uppfyller de krav som ställs. Spelinspektionen kan till exempel vid vite förelägga en licenshavare att vidta åtgärder. Om en allvarlig överträdelse av regelverket konstateras kan det innebära att spelbolaget blir av med sin licens. Om Spelinspektionen bedömer det som tillräckligt kan myndigheten istället meddela en varning som kan förenas med en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften får högst uppgå till tio procent av licenshavarens omsättning.

Denna skrivelse har skickats till de spelbolag som har fått en spellicens på den svenska marknaden. För det fall man anser sig följa kraven i spelregleringen kan man bortse från denna skrivelse. I annat fall förutsätter Spelinspektionen att man omedelbart vidtar de åtgärder som krävs för att uppfylla spelregleringens och licensbeslutens krav.