Publicerad: 2021-04-19

Förvaltningsrätten i Linköping upphävde den 1 april 2021 Spelinspektionens vitesföreläggande mot Spooniker Ltd gällande insättningsgränser enligt förordningen (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (mål nr 11518-20).

Spelinspektionen har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Jönköping. Enligt Spelinspektionen innebär förvaltningsrättens tolkning att syftet med bestämmelsen om insättningsgränser förlorar sin betydelse som konsumentskyddsbestämmelse. Förvaltningsrättens tolkning innebär också att den licenshavare som erbjuder både kommersiellt onlinespel och vadhållning enkelt kan kringgå insättningsgränserna medan en licenshavare som bara erbjuder kommersiellt onlinespel inte kan göra det.

Ta del av domen:

http://www.spelinspektionen.se/lagar--forordningar/beslut/beslut-aktorer/

Bakgrund

Spelinspektionen har bedömt att Spooniker Ltd bröt mot de tillfälliga spelansvarsåtgärderna när spelare kunde sätta in mer än 5 000 kronor per vecka för kommersiellt onlinespel. Spelinspektionen beslutade därför att förelägga Spooniker Ltd att omedelbart upphöra med överträdelsen och förenade föreläggandet med vite. Spooniker Ltd, som har vidtagit åtgärder för att efterleva föreläggandet, överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten bedömde att den aktuella bestämmelsen inte kan tolkas på annat sätt än att det är den av spelaren angivna insättningsgränsen som avgör om denne kan erbjudas kommersiellt onlinespel, inte dennes faktiska insättningar. Denna tolkning får till följd att en spelare kan höja sin insättningsgräns tillfälligt, sätta in mer än 5 000 kronor per vecka och därefter sänka sin gräns och då omedelbart kunna spela kommersiellt onlinespel igen för insatta medel som överstiger 5 000 kronor per vecka.