Publicerad: 2023-02-17

Mot bakgrund av en dom i förvaltningsrätten upphäver Spelinspektionen det rättsliga ställningstagandet om betydelsen av negativt eget kapital vid licensprövningen.

Mot bakgrund av förvaltningsrätten i Linköpings dom i mål nr 9596-22 har Spelinspektionen beslutat att upphäva det rättsliga ställningstagandet om ”Betydelsen av negativt eget kapital vid bedömning av lämplighet enligt 4 kap. 1 § 3 spellagen” från den 20 oktober 2020.

Spelinspektionen anser även fortsättningsvis att ett negativt eget kapital i regel innebär att lämplighetskravet inte kan anses vara uppfyllt. För sökande som ingår i en koncern kan i vissa fall koncernens samlade kapitalstyrka beaktas. Det gäller vid både förstagångsansökningar och ansökningar om förnyad licens. En förutsättning är dock att koncernens resurser är relevanta och faktiskt står till sökandens förfogande vilket kan visas exempelvis genom en kapitalgaranti.

Spelinspektionen anser att en kapitalgaranti från en privatperson som utgångspunkt inte kan godtas med hänsyn till svårigheterna att få en tillförlitlig bild av en fysisk persons finansiella ställning.

I vilken mån koncernens kapitalstyrka kan beaktas och vilken kapitalstyrka som krävs för att förutsättningarna för licens ska anses vara uppfyllda kommer att avgöras i varje enskilt fall.