Publicerad: 2021-02-22

Spelinspektionen har under hösten 2020 genomfört tillsyn av fem licenserade bolag vad avser tekniska intyg över certifiering. Samtliga tillsynsärenden har avslutats utan ingripanden mot licenshavarna eftersom det vid granskningen inte har framkommit annat än att bolagen uppfyller de aktuella kraven. Syftet med granskningen var denna gång att kontrollera att licenshavarna följer de tekniska kraven enligt 16 kap. 1 och 3 §§ spellagen och att de har uppdaterade intyg från ackrediterat organ enligt Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd på det tekniska området (LIFS 2018:8).

Tillsynsaktiviteten omfattade samtliga krav i den tekniska föreskriften men med en fördjupning när det gäller certifierade intyg enligt 8 kap. i LIFS 2018:8, funktioner för rapportering till Spelinspektionen, samt ett antal namngivna spel i licensinnehavarnas utbud.

Enligt 2 kap. 3 § i LIFS 2018:8  ska kontroll-, provnings- och certifieringsprotokoll förnyas minst var tolfte månad. Spelinspektionen har vid granskningen därför kontrollerat att de aktuella protokollen inte varit äldre än tolv månader.

Spelinspektionen avser även framöver att begära in kontroll-, provnings- och certifieringsprotokoll avseende teknik i sin tillsyn. Licenshavarna behöver inte sända in protokollen själva utan gör så när detta begärs av Spelinspektionen. Om protokollen inte kan ges kan detta komma att påverka bolagets licens.