Publicerad: 2022-09-30

Sedan licenssystemet infördes för snart fyra år sedan har över 80 av Spelinspektionens beslut enligt spellagen prövats i domstol. I år har högsta instans meddelat de första besluten i mål som gäller tolkning av spellagen. I flera mål som gäller vadhållning på minderåriga har Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljat prövningstillstånd, vilket betyder att kammarrättens domar står fast. Rättsläget i dessa fall har därmed klarnat. I ett mål som gäller bristande uppkoppling mot spelpaus har Högsta förvaltningsdomstolen beviljat prövningstillstånd.

Vadhållning på matcher med minderåriga

I flera mål som gäller vadhållning på evenemang där en majoritet av deltagarna varit minderåriga har Högsta förvaltningsdomstolen inte beviljat prövningstillstånd. Det innebär att kammarrättens domar vunnit laga kraft och rättsläget har klarnat i dessa fall. Genom kammarrättens domar klargörs följande:

  • Definitionen ”evenemang” träffar även enskilda matcher.
  • Endast de deltagare som är anmälda som deltagare i matchen (startspelare och ersättare) ska beaktas vid beräkningen av antalet deltagare.
  • Det är av underordnad betydelse om det kan konstateras om manipulation förekom. Detsamma gäller för om och i vilken utsträckning erbjudandet lockade till spel.
  • De antal tillfällen som överträdelsen ägt rum samt andelen spelare som var under 18 år bör beaktas i förmildrande eller försvårande riktning i någon mån.

Prövning i högsta instans får stor betydelse för bedömningen av sanktionsavgifter

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål som gäller varning och sanktionsavgift till följd av bristande uppkoppling mot spelpaus. Sanktionsavgiften kommer därmed att prövas av högsta instans. Sanktionsavgifternas storlek har varit föremål för prövning i många mål. Förvaltningsrätten och kammarrätten är enig med Spelinspektionen i att sanktionsavgiftens tak ska beräknas på licenshavarens bruttoomsättning. Domstolarna har dock gjort olika bedömningar i frågan om vilken påverkan omsättningen ska ha för sanktionsavgiftens storlek. Frågorna är principiella och har betydelse i alla ärenden där det är aktuellt med sanktionsavgift.