Publicerad: 2020-10-20

Spelinspektionen arbetar med frågor och vägledning rörande omsorgsplikten och vill nu inom ramen för detta arbete ta del av de önskemål och tankar som finns hos aktörerna i branschen. Spelinspektionen vill dock i detta sammanhang påminna om att det inte är möjligt att ge något generellt svar på vilka åtgärder som innebär att omsorgsplikten kan anses uppfylld utan det ligger i omsorgspliktens natur att de åtgärder bolagen vidtar måste anpassas utifrån den aktuella individens situation.

Bakgrund

Enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138) ska en licenshavare säkerställa att sociala och hälsomässiga hänsyn iakttas i spelverksamheten för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det (omsorgsplikt). I omsorgsplikten ingår att motverka överdrivet spelande genom fortlöpande kontroll av spelbeteende. Licenshavare ska i en handlingsplan redovisa hur omsorgsplikten ska fullgöras.

Med anledning av den nya spelregleringen, ansåg Spelinspektionen att det fanns ett behov av att göra en kartläggning av och granska de handlingsplaner som upprättats av de bolag som har licens för vadhållning och kommersiellt onlinespel. Kartläggningen syftade till att undersöka handlingsplanernas innehåll och utformning utifrån reglerna i spellagen. Resultatet av kartläggningen sammanfattas i promemorian Kartläggning av innehållet i licenshavarnas handlingsplaner – omsorgsplikt. Promemorian skickades ut till samtliga licenshavare och publicerades även på Spelinspektionens webbsida. Syftet med promemorian var att tydliggöra Spelinspektionens bedömning av vad en handlingsplan som minimum ska innehålla. Promemorian syftar även till att ge stöd och vägledning till licenshavarna avseende kraven gällande omsorgsplikt och kan användas som stöd för att utveckla arbetet med att skydda spelarna mot överdrivet spelande.

Kartläggningen

Kartläggning av innehållet i licenshavarnas handlingsplaner - omsorgsplikt.pdf

Skicka in eventuella synpunkter 

Spelinspektionen önskar ta del av synpunkter med utgångspunkt i ovan nämnda kartläggning senast den 5 november per e-post till registrator@spelinspektionen.se. Ange diarienummer 20Si2472 vid kontakt med Spelinspektionen.