Publicerad: 2018-02-16

Lotteriinspektionen är mitt i en hektisk period där vi förbereder oss för att, från den 1 juli 2018, kunna ta emot ansökningar om licenser. Jag vill informera om vårt arbete, i syfte att skapa tydlighet om hur processen ser ut framöver. Vår ambition är att vara så öppna vi kan och löpande informera om nya fakta och förutsättningar. Samtidigt är vi som myndighet beroende av de beslut som fattas av regering och riksdag. Inget är ju som bekant klart förrän det är klart!

Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan riksdag, regering och myndigheten. Just nu pågår behandlingen av lagrådsremissen. Därefter väntar vi på regeringens proposition samt de förordningar från regeringen som kompletterar lagen. Tillsammans ger de en mer detaljerad vägledning om hur regelverket ska se ut. Lotteriinspektionens föreskrifter är alltså beroende av vad det kommer att stå i den kommande spellagen och i regeringens förordningar. Målet är att ansökningar om licens ska kunna skickas in till Lotteriinspektionen från 1 augusti (nytt datum) 2018 och att lagen ska börja gälla 1 januari 2019.

Under 2017 har vi lagt kraft på förberedelser inför den förväntade omställningen till en ny licensmarknad. Vi har också haft i uppdrag att ta fram förslag till både tekniska och allmänna föreskrifter till spellicensutredningen. Reviderade versioner av dessa föreskrifter skickades under hösten 2017 ut på remiss. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla aktörer i spelbranschen som bidragit med konstruktiva synpunkter på våra förslag till föreskrifter. Nya versioner av dessa föreskrifter, samt ytterligare ett antal kompletterande föreskrifter, hoppas vi kunna skicka ut på ny remiss i mitten av mars 2018.

Förutsatt att regering och riksdag fattar de nödvändiga besluten ska vi hantera en omfattande regleringsmässig omställning av en betydande och växande bransch. Lotteriinspektionen behöver till exempel öka antalet anställda med cirka 50 procent, förändra myndighetens arbetsprocesser och investera i nya it-system. Och allt detta kommer ske under en mycket kort tidsperiod. Tidplanen är snäv både för oss som myndighet och för aktörerna i spelbranschen. Många som vill ansöka om licens håller redan på med förberedelser utifrån regeringens lagrådsremiss.

Vilka som sedan får tillstånd och från vilket datum beror bland annat på kvaliteten på ansökningarna och när de kommer in till Lotteriinspektionen. Vi kommer att göra en helhetsbedömning av både ansökan och det bolag som står bakom den. Det finns ingen begränsning av antalet licenser. Den som ansöker måste uppfylla en rad villkor, som bland annat närmare kommer att bestämmas i förordningar från regeringen och i våra föreskrifter. Viktiga krav är att spelverksamheten ska bedrivas på ett sunt sätt, att konsumentskyddet ska vara högt och säkerheten god. Den nya omsorgplikten är också en central del i reformen.

Avslutningsvis så vill jag säga att omregleringen är omfattande och kommer att ta tid. Allt kommer inte att vara klart från dag ett. Hela reformen ska också utvärderas efter en treårsperiod. Lotteriinspektionen – under omvandling till den nya spelmyndigheten – kommer att göra sitt bästa, givet de förutsättningar vi har, för att reformen ska lyckas.

Camilla Rosenberg
Generaldirektör

Läs mer och se tidplan, klicka här!