Genesis Global Limited 2019-03-21 - varning och sanktionsavgift, bristande integration mot Spelpaus.se

Beslut

Genesis Global Limited - varning och sanktionsavgift, bristande integration mot Spelpaus.se 2019-03-21.pdf

Överklagat

Genesis Global Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2019-12-17

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet – Domstolen kom fram till att bolaget har åsidosatt sin skyldighet att kontrollera spelare och neka självavstängda spelare tillträde till spel. Spelinspektionen har därför haft skäl att besluta om varning och sanktionsavgift. Bolagets uppskattade årsomsättning har däremot bedömts som för hög, varför domstolen beslutade att sätta ned sanktionsavgiften.

Överklagat

Genesis Global Ltd har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2021-05-31

Kammarrätten bedömer att det rör sig om allvarliga brister och att Spelinspektionen därför har haft rätt att meddela bolagen en varning och en kännbar sanktionsavgift. Kammarrätten bedömer att den av Spelinspektionen beslutade sanktionsavgiften är för hög och att den istället ska uppgå till 1 miljon kronor.

Överklagat

Både Spelinspektionen och Genesis Global Ltd har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som gett prövningstillstånd.

Dom 2023-05-09

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde underinstansernas avgöranden i den del de avser att Genesis Global Ltd ska meddelas en varning. När det gäller frågan om sanktionsavgift kom domstolen fram till att uttrycket omsättning i 19 kap. 13 § spellagen motsvarar vad som enligt god redovisningssed är licenshavarens nettoomsättning från den licenspliktiga verksamheten. Eftersom underinstanserna inte har tillämpat omsättningsbegreppet på det sättet återförvisade Högsta förvaltningsdomstolen målet till Spelinspektionen för förnyad handläggning.

Genesis Global Limited - Dom HFD 3705-21.pdf

Beslut efter återförvisning

Genesis Global Limited - varning och sanktionsavgift, bristande integration mot Spelpaus.se, Beslut efter återförvisad fråga om sanktionsavgift.pdf