Många licenser för kommersiellt onlinespel och vadhållning löper ut den 31 december i år. De licenshavare som fortsatt vill tillhandahålla spel i Sverige måste ansöka i tid om förnyad licens innan nuvarande licens går ut. Det har gjorts en del förändringar och förenklingar som underlättar ansökningsprocessen. Till exempel har antalet bilagor och handlingar som ska bifogas ansökan minskats.

Sök senast fyra månader innan befintlig licens löper ut

Om en ansökan kommer in senast fyra månader innan befintlig licens löper ut fortsätter den befintliga licensen gälla till dess att Spelinspektionen beslutar om den nya ansökan. Detta förutsätter att det är samma juridiska person som ansöker om förnyad licens. Kommer ansökan om förnyad licens in mindre än fyra månader innan licenstiden går ut kan det innebära att licenshavaren inte får tillhandahålla spel. Detta gäller till dess Spelinspektionen beslutat om den nya ansökan.

Nya ansökningsavgifter från 1 juli 2023

Nya ansökningsavgifter för licens eller tillstånd börjar gälla den 1 juli 2023.

Nyheter i ansökan

  • Kontaktuppgifter till behörig firmatecknare har ersatts av kontaktuppgifter till behörig företrädare för sökanden.
  • Begreppet webbplatser är ersatt av begreppet spelplatser, erbjuds spel på webbplatser anges dessa som spelplatser.
  • Sökanden behöver inte längre uppge vilka uppdragsavtal som finns.
  • Den sökande inklusive alla bolag i samma koncern, ska redogöra för sanktionsbeslut eller överenskommelser med tillsynsmyndigheter.
  • Sökanden ska ange om det finns rutiner för att säkerställa att spelprogramvara som kommer att användas under licenstiden är tillverkad, tillhandahållen, installerad och/eller ändrad av någon med tillstånd enligt spellagen.

Komplett ansökan

En komplett ansökan förkortar handläggningstiden då kompletteringar fördröjer handläggningen.

Vissa handlingar ska inte vara äldre än sex månader vid ansökningstillfället

Vissa handlingar som ska bifogas till Bilaga A (fysisk person som omfattas av prövning 4 kap spellagen [2018:1138]) ska inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens skickas in till Spelinspektionen. 

De bilagor till Bilaga A som avses är:

  • vidimerad kopia av pass,
  • brottsregisterutdrag för de land som personen i fråga har bott i under de senaste tio åren utöver Sverige.

Ekonomiska handlingar

De årsredovisningar som ska skickas in ska vara upprättade enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554). Revisionsberättelser ska innehålla de uppgifter som framgår av 9 kap. 28-37 §§ aktiebolagslagen (2005:551). För utländska bolag ska motsvarande handlingar skickas in. Det betyder att årsredovisningar ska vara reviderade.

Teknisk dokumentation

För prövning av de tekniska kraven påminner vi om att bifoga intyg som visar att det testinstitut som gör den tekniska granskningen av sökande är ackrediterad.

Använd webbtjänsten

Ansökan om förnyad licens görs enklast via Spelinspektionens webbtjänst